Nisâ Suresi

Nüzul yeri Medine. 176 ayettir.

 • Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

 • 4:1

  Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten (Hz. Adem'den) yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip-yayan Rabbinizden korkup-sakının. Ve (yine) kendi (adı hürmetine) , birbirinizle (ihtiyaçlarınızı) isteyip dilekleştiğiniz (Allah'tan) ve akrabalık (bağlarını koparmak) tan sakının. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözeticidir.

 • 4:2

  Yetimlerin (ve sahipsiz kimselerin ve yönetiminize verilen toplum kesimlerinin hakkı olan) mallarını (ve maaşları tam) verin. Ve sakın murdar olan (haram ve haksız kazancı) helal ve temiz olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin! Çünkü bu, büyük bir vebaldir.

 • 4:3

  (Savaş, doğal afat ve salgın hastalık- lar sonucu, genellikle erkeklerin azalıp kadınların kocasız ve korumasız kaldığı durumda) Şayet yetim (kızlar ve yetim anası dul kadınlar) konusunda hakkaniyetsizlikten korkarsanız; bu takdirde sizin için uygun olan kadınlardan (sahipsiz kalmasınlar diye) ikiye, üçe ve dörde kadar nikâhlayıp (evlenebilirsiniz) . Ancak eğer (aralarında ekonomik ve biyolojik ihtiyaçları bakımından) adaleti sağlayamamaktan kuşku duyarsanız (ve nikâh için başvurulan resmi makamlar böyle bir kanaate varırsa) , o zaman bir-tek (eş) le veya ellerinizin malik olduğu ile (geçerli mazeret ve yükümlülüklerle yapılan özel ve resmi sözleşmeler gereği, münasip görülen meşru birliktelikle yetinin). Bu (haksızlık ve hayasızlığa) sapmamanız için daha uygun ve elverişlidir…

 • 4:4

  Kadınlara mehirlerini gönülden isteyerek (ve bir hak olarak) verin, fakat onlar, gönül hoşluğuyla size ondan bir şeyi bağışlarlarsa, onu da afiyetle, iç huzuruyla yeyin.

 • 4:5

  Allah'ın sizin için (kendileriyle geçiminizi sağlamaya yarar bir araç) kıldığı ve kaim=başlarına yönetici yaptığı mallarınızı, düşük akıllılara (hayırsız ve yararsız yere harcayacaklara) vermeyin; bunlarla onları rızıklandırıp giydirin ve onlara güzel (ma'ruf) söz söyleyin.

 • 4:6

  Yetimleri, nikâha erişecekleri büluğ çağına kadar (bekleyip-eğitip) deneyin; şayet kendilerinde bir "rüşd" (fiziki ve akli olgunlaşma) gördünüz mü, hemen onlara mallarını (geri) verin. (Rüşde, yani bedeni ve beyni yetişkinliğe erişmemiş kız ve erkek çocukların evlendirilmesi caiz ve münasip değildir. Emanet aldığınız mallarını) Büyüyecekler (ve geri isteyecekler) diye israf ile çarçabuk yemeyin. (Yetim malları konusunda) Zengin olan iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da artık ma'ruf (ihtiyaca ve örfe uygun) bir şekilde yeyip harcasın. Mallarını kendilerine (yetimlere geri) verdiğiniz zaman, onlara karşı şahid bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeterlidir.

 • 4:7

  Ana-babanın ve (yakın) akrabaların geriye bıraktıkları mirastan erkekler için bir hisse vardır. Ana-babanın ve yakın akrabaların geriye miras bıraktıklarından kadınlar için de bir hisse vardır. Bunun (mirasın) azından ve çoğundan (her hak sahibine) farz kılınmış bir pay vardır (hakları verilmelidir).

 • 4:8

  (Mirası) Bölüşme sırasında yakınlar, yetimler ve yoksullar da hazır olursa, onları da bundan (mahrum bırakmayın) rızıklandırın ve onlara güzel (ma'ruf) söz söyleyin.

 • 4:9

  (Ölüp) Arkalarında zayıf ve korumasız çocuklar bıraktıkları takdirde (onların yetişmesi hususunda) korku ve kuşku duyacak olanlar, (şimdi kendi himayeleri altında olanlar ve başkaları için de) içleri ürpertiyle titresin. Allah'tan korksunlar ve onlara karşı doğru ve olumlu konuşmayı (tercih etsinler) .

 • 4:10

  Gerçekten, yetimlerin (sahipsiz ve çaresiz kimselerin) mallarını (haksızlık ve haram yollarla) zulmederek yiyenler, karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. Onlar, çılgın bir ateşe gireceklerdir.

 • 4:11

  (Miras taksiminde) Çocuklarınız konusunda Allah, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye buyurmaktadır. (Bu evlenme masrafını erkeğin karşılayacağı ve ailesinin geçimini sağlayacağı dolayısıyladır.) Eğer onlar ikiden çok kadın ise (ölünün) geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Kadın (veya kız) bir tek ise, bu durumda yarısı onundur. (Ölenin) Bir çocuğu varsa, geriye bıraktığından anne ve babadan her biri için altıda bir, çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı ise, bu durumda annesi için üçte bir vardır. Onun kardeşleri varsa o zaman annesi için altıda bir'dir. (Ancak bu hükümler, ölenin) Ettiği vasiyet veya (varsa) borcun düşülmesinden sonradır. Babalarınız ve oğullarınız (konusunda) , siz onların hangilerinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. (Bunlar) Allah'tan bir farzdır. Şüphesiz Allah, Bilendir, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

 • 4:12

  (Mal ve servet sahibi olan) Eşlerinizin, eğer (önceki kocalarından) çocukları yoksa, geride bıraktıklarının yarısı sizindir. Şayet çocukları varsa, -onunla yapacakları vasiyetten ya da (ayıracakları) borçtan sonra- bu durumda bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Sizin çocuğunuz yoksa, geriye bıraktıklarınızdan dörtte biri onların (kadınlarınızın) dır. Eğer sizin çocuğunuz varsa; geriye bıraktıklarınızdan sekizde biri onların (kadınlarınızın) dır. (Yine bu hükümler) Edeceğiniz vasiyet veya (varsa) borcun düşülmesinden sonradır. Mirası aranan erkek ya da kadın, çocuğu ve babası olmayan bir kimse olup erkek veya kız kardeşi bulunursa, onlardan her biri için (mirastan) altıda bir (hisse) vardır. Eğer bundan fazla iseler, bu durumda -kendisiyle yapılan vasiyetten ya da (varsa) borçtan sonra- üçte bir'de zarara uğratılmaksızın onlara ortaktırlar. (Bu size) Allah'tan bir vasiyettir, Allah Bilendir, (kullara) yumuşak davranandır.

 • 4:13

  İşte bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve Resulûne itaat ederse, onu altından ırmaklar akan Cennetlere koyacaktır. Orada ebedi kalacaklardır. İşte büyük başarı ve kurtuluş bu (olacaktır).

 • 4:14

  Kim Allah'a ve Elçisine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa (kafasına göre; daha katı veya ılımlı din kuralları uydurur, Dine ekleme ve çıkarma yaparsa) , onu içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.

 • 4:15

  Kadınlardan fuhşu irtikâp edenlere karşı, içinizden dört şahit getirin (ve konuşturun) . Eğer (zinaya) şahitlik ederlerse, onları (zina yapanları) ölüm gelip çatıncaya veya Allah bir yol açıncaya kadar evlerde tutun (insanlarla irtibatını kesip hapse atın).

 • 4:16

  Sizden fuhşu irtikâp edenlerin her ikisini de eziyete koşun (el ve dil ile zahmete ve zillete tabi tutun) . Eğer tövbe ederler de ıslah olurlarsa, artık onlardan vazgeçip bırakın. Şüphesiz Allah, tövbeleri kabul buyurandır, Esirgeyip Bağışlayandır.

 • 4:17

  Allah'ın (kabulünü) üzerine aldığı tövbe; ancak cehalet nedeniyle (bilmeden ve cahiliye düzeninin teşvikiyle) kötülük yapanların, sonra hemen tövbe edenlerin (kidir) . İşte Allah, böylelerinin tövbelerini kabul eder. Allah, Bilendir, Hüküm ve Hikmet sahibi olandır.

 • 4:18

  (Yoksa) Tövbe; ne (nice) kötülükleri yapıp-edip de, (sonra) onlardan birine ölüm çatınca: "Ben şimdi gerçekten tövbe ettim" diyenler, ne de kâfir olarak ölenler için değildir. Böyleleri için acı bir azap hazırlamışızdır.

 • 4:19

  Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmaya kalkışmanız helal değildir. Apaçık (şahitli ispatlı olarak) 'çirkin bir hayasızlık' yapmadıkları sürece, onlara verdiklerinizin bir kısmını gidermeniz (kendinize almanız) için, onlara baskı yapmanız da (helal değildir.) Onlarla güzellikle geçinin. (Kadınlarla güzel geçinmeyi, kusurlarını hoş görmeyi ve onlara eziyet ve hakaret etmemeyi Kur'an istemektedir.) Şayet onlardan hoşlanmadınızsa (ve huysuzluk yapıyorlarsa sabredin) belki, bir şey hoşunuza gitmeyebilir, ama Allah onda birçok hayır takdir etmiştir de (siz farkına varmamışsınızdır).

 • 4:20

  (Bir türlü uyuşamadığınız) Bir eşi bırakıp yerine bir başka eşi almak isterseniz, onlardan birine (öncekine mehir olarak) yüklerle (mal ve para) vermişseniz bile, ondan hiçbir şey (geri) almayın. (Ve hele) Ona iftira ederek ve apaçık bir günaha girerek mi verdiğinizi (geri) alacaksınız? (Bu ne hain ve çirkin bir davranıştır!)

 • 4:21

  Onu nasıl alırsınız ki, birbirinize katılmış (birleşerek içli-dışlı olmuşlar) dınız. Onlar sizden kesin bir güvence (kuvvetli bir ahid) de almışlardı.

 • 4:22

  Kadınlardan; babalarınızın nikâhladıklarını (üvey analarınızı sakın) nikâhlamayın. Ancak (cahiliye döneminde) geçen geçmiştir. (Artık bunu bırakın) Çünkü bu, 'çirkin bir hayasızlık' ve 'öfke duyulan iğrenç bir alışkanlıktır.' O ne kötü bir yoldu (ve ahlaksız bir davranıştı).

 • 4:23

  (Ey Mü'minler) Sizlere anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerin kızları, kız kardeşlerin kızları, sizi emziren (süt) anneleriniz, sütkız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri ve kendileriyle (gerdeğe) girdiğiniz kadınlarınızdan olup koruyuculuğunuz altında bulunan üvey kızlarınız -henüz onların (anneleriyle) gerdeğe girmemişseniz, size bir sakınca yoktur-, sizin sülbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi bir araya getirdiğiniz (evlilik) haram kılındı. Ancak (cahiliyede) geçen geçmiştir. Şüphesiz, Allah, Bağışlayandır, Esirgeyip (Koruyandır).

 • 4:24

  Sağ ellerinizin malik olduğu (özel resmi birliktelik aktinizin bulunduğu) dışındaki kadınlardan muhsan (evli ve namuslu) olanlarla da (evlenmeniz haramdır) . Bunlar, Allah'ın üzerinize yazdığıdır. Bunların dışında kalan (kadınlarla); iffetlerini koruyup fuhuşta bulunmamak şartıyla mallarınızla (mehir vererek) evlenecek kadın aramanız-arzulamanız size helal kılındı. Öyleyse onlardan nikâhlayıp yararlandıysanız, onlara ücret (mehir) lerini tespit edildiği miktarıyla ödeyin. Miktarın tespitinden sonra, karşılıklı hoşnut olduğunuz bir şey (birbirinize bağışlamanız) konusunda üstünüze bir sorumluluk yoktur. Şüphesiz Allah, Bilendir, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

 • 4:25

  İçinizden muhsan (iffetli ve asaletli) mü'min kadınları nikâhlamaya güç yetiremeyenler, o zaman sağ ellerinizin malik olduğu (fakir ve işçi kesiminden) imanlı (ve ahlaklı) "feteyat" (genç ve dinç hanımlar) dan alabilir. Allah sizin imanınızı en iyi Bilendir. Yoksa sizin kiminiz kiminizdendir (hepiniz aynı insan cinsindendir.) Öyleyse onları, fuhuşta bulunmamış, iffetli (yaşamış) ve gizlice dostlar tutmamış olarak, velilerinin (ailelerinin ve devletin) izniyle nikâhlayın. Onlara ücretlerini (mehirlerini) ma'ruf (güzel ve örfe uygun) bir şekilde verin. Evlendikten sonra, fuhuş yapacak olurlarsa, (bunlara) muhsan kadınlar üzerindeki cezanın yarısı (nı uygulayın. Çünkü bunlar genellikle hukuki disiplinden habersiz ve ahlaki eğitimden nasipsiz olanlardır) . Bu, sizden günaha sapmaktan endişe edip korkanlar içindir. Sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. Allah, Bağışlayandır, Esirgeyendir. (Not: Bu ayeti Kerim'e, İslam'da; 4 şahidin erkek ve kadını çıplak halde ve fiili vaziyette gördüklerini beyan etmeleri –ki pratikte pek mümkün değildir– durumunda, zina yapanlara uygulanacak 100 celde (cildi-deriyi acıtacak ama hiçbir organda zarar açmayacak) ceza dışında, RECM (gömülüp taşlanarak öldürme) cezasının uygun bulunmadığına, çünkü "Recm'in yarısının olamayacağına" delil gösterilmiştir.)

 • 4:26

  Allah, size (dinini) açıklayarak beyan edip öğretmek, sizi sizden öncekilerin (nebilerin ve salih kavimlerin) sünnetine (olumlu ve onurlu hayat sistemine) iletmek ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Allah (her şeyi hakkıyla) Bilendir, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

 • 4:27

  Allah, (hayra yönelip) tövbelerinizi kabul etmeyi dilemektedir; (ama) şehvetleri ardınca gidenler ise, sizin büyük bir azgınlıkla sapmanızı istemektedir.

 • 4:28

  Allah (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister; (çünkü) insan zayıf olarak halk edilmiştir.

 • 4:29

  Ey iman edenler! Mallarınızı, sizden (aranızda) karşılıklı anlaşmadan (doğan) bir ticaretten başka (hile, hırsızlık, faiz, kara borsa, yalan ve aldatma gibi) haksız 'nedenler ve yollarla' (batılca) yemeyin. Ve kendi nefislerinizi öldürmeyin (helal ve meşru nimetlerden kendinizi mahrum etmeyin ve intihara yönelmeyin!) . Şüphesiz, Allah, sizi çok Esirgeyendir.

 • 4:30

  Kim haddi aşarak ve zulmederek böyle yaparsa (faiz, hilekârlık ve zorbalıkla başkalarının hakkını alırsa), Biz onu ateşe göndeririz. Bu Allah için pek kolay (bir iş) dir.

 • 4:31

  Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin kusurlarınızı örteriz ve sizi 'onurlu-üstün' bir makama iletiriz.

 • 4:32

  Allah'ın kendisiyle kiminizi kiminize göre üstün kıldığı şeyi (malı ve makamı) tamah ve temenni etmeyin. Erkeklere kazandıklarından pay (olduğu gibi) , kadınlara da kazandıklarından pay vardır. Allah'tan onun fazlını (ihsanını) isteyin. Gerçekten, Allah her şeyi Bilendir.

 • 4:33

  Anne-babanın ve yakınların geride bıraktıklarından her birine mirasçılar kılıverdik. Yeminlerinizin (akid ile) bağladığı kimselere de kendi paylarını verin. Şüphesiz Allah, her şeye şahid olandır (görüp değerlendirendir).

 • 4:34

  (Deneme ve doğal denge gereği) Allah'ın, (insanların) bazısını bazısına üstün kılması ve onların (aile efradına) kendi mallarından harcaması nedeniyle erkekler, kadınlar üzerinde "kavvam=sorumlu gözeticidir." Saliha (hayırlı ve yararlı) kadınlar; gönülden (Allah'a) itaat edenler, Allah nasıl koruduysa görünmeyeni (gizlenmesi gerekeni) koruyanlardır. Nüşuzundan (huysuzluğundan, kıskandırıcı tavırlarından) korktuğunuz kadınlara (önce) öğüt verin (vaizü nasihat yapın , sonra onları) yataklarda yalnız bırakın, (bu da yetmezse) darp edip uyarın. (Eğer eşleriniz kötü huylarından vazgeçer ve artık) Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın (iyi geçinmeye bakın) . Doğrusu Allah Yücedir, Büyüklük (O'nun şanıdır.) Not: ("Darb" etmek: ●Bir kimseden yüz çevirmek suretiyle kışkırtıp gayret ve rikkate getirmek ●Hikmetli sözler ve deyimlerle kalpleri vurup etkilemek (Darb-ı mesel) ●Nefesli çalgıları (ud, ney gibi) üflemek ●Savuşup geçmek (darbü zaman) ●Bir kimsenin elini sıkıca tutup salıvermek ●Süratle yürüyüp gitmek (Nisa:101) ●Erkek hayvanın dişisiyle çiftleşmesi ●Üzüp incitecek ama zarar vermeyecek şekilde hafifçe dövmek anlamlarını içerir).

 • 4:35

  (Bütün bunlar sonuç vermezse veya tam tersine erkek kadınına hakaret ve eziyet ederse, o takdirde kadın ile kocanın) Aralarının (iyice) açılmasından korkarsanız, bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar, (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da aralarında başarı sağlar. Şüphesiz, Allah, Bilendir, Haberdar olandır.

 • 4:36

  Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü Allah, her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. (Onu alçaltıp intikamını alır.)

 • 4:37

  Onlar (inkârcı ve münafıklar) cimrilikte bulunurlar, insanlara da cimriliği emreder (önerir) ler. Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini gizli tutarlar. Biz o kâfirlere aşağılatıcı bir azap hazırlamışızdır.

 • 4:38

  Onlar mallarını, insanlara gösteriş olsun diye harcarlar, Allah'a ve ahiret gününe (de gerçekten) inanmazlar. Şeytan, kime arkadaş olursa, artık o ne kötü bir arkadaş (edinmiştir).

 • 4:39

  Allah'a ve ahiret gününe inanarak, Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan infak etselerdi, aleyhlerine mi olurdu? Allah, onları iyi Bilendir.

 • 4:40

  Gerçek şu ki, (mutlaka adalet ve hakkaniyetle hükmeden ve asla zulüm etmeyen) Allah zerre ağırlığı kadar haksızlık yapmaz. (Bu ağırlıkta) Bir iyilik olursa, onu kat kat kılar ve Kendi yanından pek büyük bir ecir verir.

 • 4:41

  Her ümmetten bir şahid getirdiğimiz ve (Ey Resulûm) onların üzerine de Seni şahit olarak getirdiğimiz zaman (hesap gününde halleri) nasıl olacak (göreceklerdir) ?

 • 4:42

  O gün, küfre (nankörlüğe) sapıp da (dünyalık makam ve menfaat hatırına) elçiye isyan edenler, yerle bir olmayı (toprak olup savrulmayı) temenni edip isteyeceklerdir. Zira Allah'tan hiçbir sözü (ve yaşanmış olayı) gizleyemezler (ve hak ettikleri akıbete erişeceklerdir).

 • 4:43

  Ey iman edenler! Sarhoş iken, ne dediğinizi bilinceye (aklınız başınıza gelinceye kadar) ve cünüp iken de -yolculukta olmanız hariç- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, ya da biriniz ayakyolundan (hacet yerinden) gelmişseniz, yahut kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız, bu durumda temiz bir toprakla teyemmüm edin, (hafifçe) yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah, Bağışlayandır, Esirgeyendir.

 • 4:44

  Kendilerine Kitaptan (İslami ve ilmi kaynaklardan) bir pay verilen (bilgi sahibi edilen) lerin; (şöhret, servet ve etiket peşinde din istismarına yönelip) sapıklığı satın aldıklarını ve sizin de (Kur'an ve Sünnet) yolundan sapıtmanızı arzulayıp-çalıştıklarını görmez misin?

 • 4:45

  (Halbuki) Allah sizin (gerçek dostlarınızı ve) düşmanlarınızı daha iyi Bilendir (ve bunun için Siyonist Yahudilerin ve Hıristiyan emperyalistlerin güdümüne girmenizi yasak etmiştir) ; Bir veli olarak (güvenip sığınılacak bir merci bakımından) Allah yeterlidir. Tam bir yardımcı ve zafere ulaştırıcı olarak da Allah kafidir.

 • 4:46

  Kimi Yahudiler, kelimeleri (Hakkın sözlerini) 'konuldukları yerlerden' saptırıp (kaydırarak Hakk Dini değiştirirler) ve dillerini eğip bükerek ve dine bir kin ve hınç besleyerek (Peygambere): "Dinledik (ama kabul etmedik) ve karşı geldik. (İtiraz ve isyanımızı) İşit, (ey) -işitmez olası- (şeklinde hakaret ederler) ve 'Raina' bizi güt, bize bak" derler. (Oysa) Eğer onlar: " (Ey Nebi) İşittik ve itaat ettik, sen de (sesimizi ve teslimiyetimizi) işit ve 'Bizi gözet' (organize edip yönet) " deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, onları küfürleri dolayısıyla lanetlemiştir. Böylece onlar, az bir bölümü dışında, inanmayan (kimselerdir).

 • 4:47

  Ey kendilerine kitap verilenler! Birtakım yüzleri (n nurunu) silip (insanlık onurunu giderip) tersine çevirmeden, ya da Cumartesi ekibini (o gün yasağı çiğneyenleri) lanetlediğimiz gibi, onları da lanetlemeden evvel, yanınızdakini (Tevrat ve İncil'i) doğrulayıcı olarak indirdiğimize (Kur'an'a) iman edin. Allah'ın emri yapılagelmiştir. (Dini hükümler yerine getirilmek içindir.)

 • 4:48

  Kesinlikle Allah, Kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş demektir.

 • 4:49

  Kendi kendilerini (övgüyle) temize çıkaranları görmez misin? Hayır; Allah dilediğini (ve hak edeni) temizleyip yüceltir. Onlar, ‘bir hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar' bile haksızlığa uğratılacak değildir.

 • 4:50

  Bak hele, Allah’a karşı nasıl da yalan ve iftira uyduruyorlar! Apaçık bir günah olarak bu onlara yeterlidir.

 • 4:51

  Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri (ama bu bilgi ve becerilerini nefsi hevesler ve dünyevi hedefler için istismar edenleri ve halk arasında alim ve fazıl bilinen münafık tipleri) görmez misin? Onlar Tağut'a (Şeytani rejimlere ve zalim güçlere) ve Cipt'e (Siyonist ve Haçlı liderlere) inanıp (peşlerine takılıyorlar) ve (saldırgan) kâfirler için: "Bunlar, (Hakk nizam kurulsun diye fitne çıkaran) mü'minlerden daha doğru bir yoldadır" diyorlar. (Oysa asıl kendileri fasık ve münafık kişilerdir.)

 • 4:52

  İşte onlar, Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Her kim Allah'ın lanetine uğrarsa, artık Sen ona hiçbir yardımcı bulamazsın. (Onlar helak olmayı hak etmiştir.)

 • 4:53

  (İyi niyetleri ve samimi hizmetleri nedeniyle kendilerini sevdiğim ve seçtiğim kullarımı kıskananların) Yoksa onların (Allah'a ait) mülkten bir payları mı var? (Kendilerini -haşa- Allah'ın ortakları mı sayıyorlar?) Eğer öyle olsaydı, insanlara çekirdeğin sırtındaki küçücük bir tomurcuğu bile vermezlerdi.

 • 4:54

  Yoksa onlar, Allah'ın Kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? (Oysa Allah'ın her takdiri ve taksimi hikmetli ve adaletlidir.) Doğrusu biz, İbrahim ailesine Kitabı ve hikmeti verdik; onlara büyük bir mülk (servet ve devlet) de verdik.

 • 4:55

  Böylece, onlardan kimi ona inanmış, kimi de ona sırt çevirip (isyan ve inkâra kalkışmıştır.) Çılgın ateş olan cehenneme (girmek için elçiye itiraz ve ihanetleri) yeterlidir.

 • 4:56

  Biz ayetlerimize karşı inkâra sapanları şüphesiz ateşe sokuvereceğiz. Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Gerçekten Allah, Güçlü ve Üstün olandır, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

 • 4:57

  İman edip salih amellerde bulunanları, altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere yerleştireceğiz. Onda onlar için tertemiz kılınmış eşler var (edilmiştir.) Ve onları, 'ne sıcak-ne soğuk, tam kararında gölgeliğe' sokup (sevindireceğiz) .

 • 4:58

  Kesinlikle Allah (c.c) size; emanetleri (Devlet yönetimi ve milletin idaresiyle ilgili görevleri), mutlaka ehil ve emin kimselere vermenizi ve insanlar arasında (karar verirken ve tercih yaparken) hükmettiğiniz zaman, adalet ve hakkaniyetle hükmetmenizi emretmektedir. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor!.. Doğrusu Allah, İşitendir, Görendir.

 • 4:59

  Ey iman edenler! Allah'a itaat edin (Kur'an'a uyun), Peygambere (sünnetine tabi olun), ve sizden olan "Ulu'l-Emr'e" (inandığınız gibi hak ve hayır üzere sizi yönetenlere, gerçek ilim ve içtihat ehline) de itaat edin. Eğer herhangi bir hususta anlaşamayıp çekişirseniz, onu hemen Allah'a (Kur'an'a) ve Resulûne (sünnete) arz edip (bunlara göre hüküm verin.) Şayet Allah'a ve ahirete inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlı ve netice olarak daha güzeldir.

 • 4:60

  (Ey Resulûm) Sana indirilen (Kur'an'a) ve Senden önce gönderilen (Kitaplara) , sözde inandıklarını öne süren (sahtekâr münafıkları) görmez misin? Ki bunlar, (hak ve adalet ölçüleriyle değil) tağutun önünde (zalim ve batıl düzenlerin kurum ve kurallarıyla) muhakeme olunmak (şeytan fikirli Yahudi ve Hıristiyanların hükmü altında yaşamak) istemektedirler?! Oysa (Mü'min ve Müslüman sayılmak için) onu (tağutu ve süper güç putunu) red ve inkâr etmekle emrolunmuşlardır. Şeytan onları derin ve dönüşü olmayan bir sapıklığa sürüklemek istemektedir.

 • 4:61

  Onlara: (Nefsi ve geçersiz yorumları bırakıp) "Allah'ın indirdiği (Kur'an'ın açık ve kesin hükümlerine) ve Resulûnün (bildirdiklerine) gelin" denildiğinde, o münafıkların senden süratle uzaklaşıp kaçtıklarını (ve Kur'an'ın hükümlerinden kaytardıklarını) görürsün. (Bunlar asıl itikadi münafıkların ta kendileridir.)

 • 4:62

  Öyleyse nasıl olur da, kendi ellerinin sundukları (kötü amellerinin ve bozuk emellerinin sebep oldukları) sonucu, onlara bir musibet isabet edince, hemen ardından sana gelerek: "Kuşkusuz, biz iyilik yapmaktan ve arayı bulup uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik" diye Allah'a yemin edeceklerdir!

 • 4:63

  (Ey Elçim) İşte Allah, bunların kalplerinde olanı bilmektedir. O halde Sen onlardan yüz çevir, onlara öğüt ver ve onlara nefislerine ilişkin "beliğ" (anlaşılır ve vicdanlarda iz bırakır) şekilde açık ve etkileyici söz söyle (ki bu Senin görevindir).

 • 4:64

  Biz elçilerden hiç kimseyi, ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesinden başka bir şeyle göndermedik. (Münafıklar) Onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde, şayet Sana gelip Allah'tan bağışlama dileselerdi ve elçi de onlar için bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tövbeleri kabul eden, esirgeyen olarak bulabilirlerdi.

 • 4:65

  (Ey Nebim) Yok (onların zannettiği gibi) değil; Senin Rabbine andolsun ki, aralarında çekiştikleri şeylerde Seni hakem kılıp, sonra senin verdiğin hükme, (hem de) içlerinde hiçbir sıkıntı (ve gizli itiraz) duymaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça, hakkıyla iman etmemişlerdir.

 • 4:66

  Eğer gerçekten Biz onlara: (madem samimiyetle tövbe etmişseniz, haydi Allah için) "Kendinizi öldürün ya da yurtlarınızdan çıkıp (buradan uzaklaşın)" diye yazmış olsaydık, onlardan az bir bölümü dışında, (çoğu) bunu yapmazlardı. Onlar, kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu şüphesiz onlar için hayırlı ve daha sağlam olacak (bir tercihti).

 • 4:67

  Biz de onlara, (emirlerimizi tuttukları ve hükmümüze teslim oldukları takdirde) o zaman katımızdan büyük bir ecir verirdik.

 • 4:68

  Ve onları mutlaka dosdoğru yola yöneltip-iletirdik.

 • 4:69

  Her kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse (ve sonuna kadar İslam'da ve cihatta sebat gösterirse) , işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar (ve doğrulayanlar) , şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar arkadaş olarak; ne iyi ve ne güzel (kimseler) dir.

 • 4:70

  Bu fazl (bol ihsan) , Allah'tan (bir lütuf ve) nimettir. (Her şeyi hakkıyla) Bilici (ve amelleri değerlendirici) olarak Allah yeterlidir.

 • 4:71

  Ey iman edenler! (Düşmanlarınıza karşı uyanık bulunup her türlü) Korunma ve savunma tedbirlerinizi alın (ihtiyatlı ve hazırlıklı davranın) da bölük bölük, ya da hep birlikte (cihada çıkıp düşman üzerine) gidin.

 • 4:72

  Şüphesiz içinizden (aynı din ve dava mensubu görünen kimselerden, cihat ve fedakârlık konusunda) ağır davrananlar (bu hizmetleri angarya sayan münafıklar) vardır. (Bu imani ve insani gayretlerinizden dolayı) şayet size bir musibet (sorun ve sıkıntı) dokunacak olsa (hemen) : "Kesinlikle Allah'ın bir nimetidir ki, onlarla birlikte olmadım (yoksa aynı sıkıntıya ben de uğrayacaktım,) " diyerek (sevinirler) .

 • 4:73

  (Ama) Eğer size Allah'tan fazl (zafer ve ferahlık) isabet ederse, o zaman da sanki kendisiyle aranızda hiçbir yakınlık yokmuş gibi, kuşkusuz şöyle sızlanır: "Ah keşke onlarla birlikte olsaydım (bazı fedakârlıklara katlansaydım ve ucuz kahramanlıklar yapsaydım) ben de, (şimdi onlar gibi) büyük kurtuluş ve mutluluğa erseydim" (şeklinde ve maalesef ahiret endişesiyle değil, halâ dünyalık düşüncesiyle pişmanlık gösterirler) .

 • 4:74

  Öyle ise dünya hayatını (nefsi rahatını ve menfaatini) satıp, karşılığında ahireti kazanmak isteyenler, Allah yolunda cihat etsinler. Kim Allah yolunda (çalışır ve) çarpışırken (eceliyle veya zalimler eliyle) öldürülürse, veya (düşmanlara) galip gelirse, (her iki halde de) Biz ona büyük bir ecir (sonsuz bir mutluluk ve mükâfat)   vereceğiz.

 • 4:75

  (Ey Müslümanlar) Size ne oluyor (ve nasıl bir vicdani sorumsuzluğa kayıyorsunuz) ki; "Ya Rabbi, ehli ve idarecileri zalim olan şu ülkeden (ve şu düzenden) bizi kurtar, bize kendi katından bir sahip gönder ve bize kendi rahmetinden bir yardımcı ver" diye yalvarıp duran, erkek kadın ve çocuklardan oluşan aciz ve çaresiz kimseleri kurtarmak için Allah yolunda çalışıp çarpışmıyorsunuz? (Bu duyarsızlık ve nemelazımcılık imani ve vicdani bir tavır değildir). Not: (Bugün Anadolumuzdaki milyonlarca Suriye'li sığınmacının; Afrika'da, Asya'da ve Güney Amerika'daki milyonlarca aç, biilaç, çıplak ve muhtaç Müslümanların ve farklı din ve kavimden nice mazlum ve mağdur insanların ezilmesine ve sömürülmesine yol açan bu zalim ve Siyonist sistemi yıkacak ve yeryüzünde Adil bir Düzeni kuracak niyet ve gayreti taşımayanları Cenab-ı Hakk bu ayetle ve şiddetle ikaz etmektedir.)

 • 4:76

  İman edenler; Allah yolunda (Hakk ve adalet hâkim ve Müslümanlar galip olsun diye) çarpışıp çırpınırlar. İnkâr edenler (ve münafık kimseler) ise, Tağut yolunda (zulüm ve sömürü düzenleri sürsün diye) çırpınıp çarpışırlar. O halde (siz mü'minler) iseniz; şeytanın dostları olan (inkârcılar ve münafıklarla) çarpışın. Ve (Allah'a güvenerek) şeytanın hile ve tuzağının pek zayıf olduğunu (bilerek hareket edin) .

 • 4:77

  Kendilerine; 'Elinizi (kötülüklerden) çekin, namazı (şuurla ve huzurla) ikame edin, zekâtı verin' denenleri görmedin mi? Oysa (Hakk ve adalet düzeni kurulsun diye) savaş (mak) üzerlerine yazıldığında (cihatla ve milli savunmayla sorumlu tutulduklarında) onlardan bir grup, Allah'tan korkar gibi hatta daha da şiddetli bir korkuyla insanlardan (düşmanlardan) korkuya kapılıp, 'Rabbimiz ne diye savaşı üzerimize farz kıldın, bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin?' diye (itiraz etmektedir) . De ki: 'Dünyanın metaı azdır, ahiret ise muttakiler için daha hayırlıdır ve siz 'bir hurma çekirdeğindeki incecik bir iplik kadar' bile haksızlığa uğratılmayacaksınız.' (Öyleyse bu dünya tutkunuz ve zalim odaklardan korkunuz nedendir?)

 • 4:78

  Her nerede olursanız (olun) , ölüm sizi bulur (ve dünyanızdan koparır) ; yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile (Azrail canınızı alır . Ey Elçim) Onlara bir iyilik dokunsa 'Bu, Allah'tandır' demeye (başlarlar) ; onlara bir kötülük dokununca da: 'Bu Sendendir' diyerek (Seni suçlamaya çalışırlar) . De ki: 'Tümü Allah'tandır.' (Elçilerin gönderilişi de Mevla'nın lütfundandır.) Fakat bu topluluğa ne oluyor ki, hiçbir sözü anlamaya (ve Kur'ani emirleri kavramaya) gayret etmemektedir?

 • 4:79

  (Ey insan) Sana iyilikten (ve güzellikten yana) her ne gelip isabet ederse (o) Allah'tandır, kötülükten (bela ve musibetten) de sana her ne gelip dokunur ise, o da nefsinin (hatası) dır. (Ey Resulûm) Biz Seni insanlara bir elçi olarak gönderdik; şahid olarak Allah yeterlidir.

 • 4:80

  Kim Resul'e itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiş olur. (Hz. Peygamber; hem tebliğ hem de teşri (hüküm belirleme) ile görevli ve yetkilidir.) Kim de (Resulden ve sünnetinden) yüz çevirirse, Biz Seni onların üzerine koruyucu göndermedik.

 • 4:81

  (Sana karşı) "Tamam-kabul" (itaat edeceğiz) derler. Ama yanından çıktıkları zaman, onlardan bir grup geceleyin karanlıklarda (gizli odalarda ve kendi aralarında) Senin söylediğinin tersini kurgular (ve konuşurlar). Allah, karanlıklarda (gizli ortamlarda ve sinsi kafalarla) neler kurduklarını (biliyor ve) yazıyor. Sen onların (bu tutarsız ve münafık tavırlarından) yüz çevir ve aldırma! Allah'a tevekkül et, Vekil olarak Allah kâfidir.

 • 4:82

  Onlar hâlâ Kur'an'ı (okuyup anlayıp) iyice düşünmüyorlar mı? Eğer O, Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde (ki haber ve hükümler arasında) birçok aykırılıklar (çelişkiler, ihtilaflar) buluvereceklerdi. (Oysa 23 yılda, farklı ortamlarda, farklı muhataplara ve farklı olaylar karşısında peyderpey gelen Kur'an ayetleri arasında hiçbir ayrılık ve aykırılığa rast gelinmemiştir).

 • 4:83

  Onlara (İslami cihad ve cemaatle ilgili) güven veya korkuya dair bir haber gelse, (yetkililere danışmadan) onu hemen yayarlar (rastgele konuşur ve yazarlar.) Halbuki o (haberin yayılıp yayılmaması ve nasıl yorumlanması gerektiğini) Peygambere veya içlerindeki (yetkili ve bilgili) emir sahiplerine götürüp iletselerdi, aralarında akıl ve anlayış erbabı kimseler, onun ne olduğunu (İslami hareketi ve cemaati ilgilendiren bu tür haber ve söylentilerin ne maksatla çıkarıldığını ve ne anlama geldiğini) bilip öğrenirlerdi. Eğer size Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı (böyle baştan ve irtibattan kopuk rastgele haber ve yorum yazdığınızdan dolayı) pek azınız hariç (birçok işinizde) şeytana uyup gitmiştiniz. (Öyle ise cihat ve hayat ortamında basın-yayın ilkelerine dikkat ediniz.)

 • 4:84

  (Ey Nebim) Artık Sen (tek başına da kalsan) Allah yolunda (çabala ve) çarpış, kendinden başkasıyla yükümlü tutulmayacaksın. Mü'minleri (cihad ve fedakârlığa) hazırlayıp-teşvik et. Umulur ki, Allah, inkârcıların (ve münafıkların) saldırılarını ve ağır baskılarını püskürtüp savacaktır. Allah, kahredici kudret ve hiddetiyle daha zorlu ve çetin, acı ve alçaltıcı sonuçlara uğratmasıyla daha şiddetlidir.

 • 4:85

  Kim (İslam'a ve insanlığa yararlı) iyi bir işe (haklı ve hayırlı bir kişiye) aracılık ederse, onun da o işten bir sevap ve nasibi vardır. Kim de kötü bir işe aracılık yapar (yanlış ve yararsız neticelere şefaatçi ve yardımcı olur) sa, onun da (bu kötülüklerden elbette) günahı ve payı olacaktır. Allah her şeyin (ve herkesin) üzerinde koruyucu ve hesap sorucu olandır (ve hak ettiği karşılığı verendir).

 • 4:86

  (Ey Müslümanlar kim tarafından olursa olsun) Bir selamla selamlandığınızda, siz ondan daha güzeliyle selam verin, ya da aynıyla karşılık verin. Şüphesiz, Allah her şeyin hesabını tam olarak Görendir.

 • 4:87

  Allah (Odur ki), O'ndan başka ilah yoktur (bu muhaldir, imkânsızdır) . Kendisinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri muhakkak toplayacaktır (ve hesap soracaktır) . Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?

 • 4:88

  Öyle ise (Hakk davaya sızan gizli gavurlarla, Şeytani odaklara uşaklık yapan din alimi) münafıklar konusunda ne diye ikiye ayrılıyor (ve bir çoğunuz halâ onları sahiplenip savunuyorsunuz?) Allah, kazandıkları (günahları ve sadık mü'minlere kazdıkları tuzakları) yüzünden onları tersine çevirdiği ve tepetaklak ettiği halde, siz Allah'ın saptırdığını halâ hidayete erdirmek (ve bu marazlı münafıkları masum ve mazur göstermek mi) istiyorsunuz?!. (Bu bir nifak hastalığıdır!) Allah kimi saptırırsa, artık sen ona kesin olarak bir yol bulamazsın.

 • 4:89

  (Münafıklar) Onlar, kendilerinin (hıyanet ve nankörlük edip) inkâra sapmaları gibi, sizin de (Hakktan) inkâra sapmanızı arzulamaktadır. Böylelikle (ahlak ve anlayış bakımından) bir olacaktınız. Öyleyse Allah yolunda hicret edinceye (küfür ve zulüm düzeninden vazgeçinceye) kadar onlardan veliler (dostlar) tutmayın, aldanmayın. Şayet yine yüz çevirirlerse, (Hakktan ve cihattan geri dönerlerse) artık onları yakalayın ve her nerede ele geçirirseniz öldürüp (bırakın) . Onlardan ne bir veli (dost) edinin, ne de bir yardımcı (onlar güvenilmez insanlardır).

 • 4:90

  Ancak (bunlardan), sizinle aralarında antlaşma bulunan bir kavime sığınanlar, ya da hem sizinle, hem kendi kavimleriyle savaşmak (istemeyip bun) dan göğüslerini sıkıntı basıp size gelip sığınanlar (dokunulmazdır.) Allah dileseydi, onları üstünüze saldırtır, böylece sizinle çarpışırlardı. Eğer sizden uzak durur (geri çekilir) , sizinle savaşmaz ve barış (şartların) ı size bırakırlarsa (işinize karışmaz ve içinizi karıştırmazlarsa), artık Allah, sizin için onların aleyhinde bir yol kılmamıştır.

 • 4:91

  (Bunun yanında) Diğer bazılarını da (hem) sizden ve (hem de) kendi kavimlerinden güvende olmayı istiyor bulacaksınız. (Ama) Fitneye her geri çağrılışlarında (hemen) içine baş aşağı (balıklama) dalarlar. Şayet sizden uzak durmaz, barış (şartların) ı size bırakmaz ve ellerini (fitne fesatlıktan) çekmezlerse, artık onları her nerede bulursanız, tutup yakalayın ve onları öldürüp (etkisiz bırakın) . İşte size, onların aleyhinde apaçık olan 'destekleyici bir delil' kıldık.

 • 4:92

  Hata sonucu olması dışında, bir mü'mine bir başka mü'mini öldürmesi asla layık ve yakışık olmaz (hiç kimseye böyle bir hak tanınmaz) . Kim bir mü'mini 'hata sonucu' öldürürse, (dikkatsizliğine kefaret olarak) mü'min bir köleyi özgürlüğüne kavuşturması ve ailesine teslim edilecek bir diyeti karşılaması lazımdır. Onların (bunu) sadaka olarak bağışlamaları başkadır. Eğer o, mü'min olduğu halde size düşman olan bir topluluktan ise, bu durumda (günahına kefaret olarak) mü'min bir köleyi özgürlüğe kavuşturmalıdır. Şayet kendileriyle aranızda antlaşma olan bir topluluktan ise, bu durumda (öldürülen kişinin) ailesine bir diyet ödemek ve bir mü'min köleyi özgürlüğe kavuşturmak şarttır. (Diyet ve köle özgürlüğü için gereken imkânı) Bulamayan ise, kesintisiz olarak iki ay oruç tutmalıdır. Bu, Allah'tan bir tevbe (kuralıdır) . Allah Bilendir, Hüküm ve Hikmet sahibidir. (Bu ayet, zalim ve cahili düzenlerde yerleşik hale gelmiş kölelik sistemini tedricen kaldırmaya da bir vesile ve teşviktir.)

 • 4:93

  Her kim de bir mü'mini kasten ve haksız yere (taammüden) öldürürse (ve öldürülmesine yardım ederse), bunun (ahiretteki) cezası ebedi kalacağı cehennemdir. (Dünyada ise) Allah, (mü'minleri katledenlere ve zalimleri destekleyenlere) gazap etmiştir. Bunları lanetlemiştir ve böylesi hainler için büyük bir azap (ve rüsvaylık) belirlemiştir.

 • 4:94

  Ey iman edenler! Allah yolunda adım attığınızda (sefere çıktığınızda, rakiplerinizi) iyice araştırıp anlamaya çalışın. Dünya hayatının geçici menfaatlerini gözeterek, size selam verene (ve Müslüman olduğunu söyleyene) : "Hayır, sen mü'min değilsin!" demeyin. (Ganimeti bize kalır veya ileride bizi gölgede bırakır, köşemizi koltuğumuzu elimizden alır düşüncesiyle onları dışlamayın ve suçlamayın.) Çünkü Allah'ın yanında daha çok ganimetler (ve tükenmez hazineler) vardır. (İnsafla düşünün) Önceden siz de onlar gibiydiniz. Allah size lütfetti de (iman ettiniz ve hidayete erdiniz) öyle ise iyice araştırın (anlayıp dinleyin ve peşin hüküm vermeyin.) Çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır (ve niyetlerinize göre hesaba çekecektir).

 • 4:95

  Mü'minlerden (Hakkın hâkimiyetini ve zulüm düzeninin değişmesini samimiyetle istemek şartıyla, bazı mazeretleri sebebiyle cihada katılamayanlar hariç) bir özürü olmaksızın (evinde ve iş yerinde, ibadet, ticaret ve diğer dini gayretler bahanesiyle) durup oturanlarla, Allah yolunda, (adalet nizamı kurulsun ve insanlar huzura kavuşsun amacıyla) mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler, asla müsavi (eşit) sayılmayacaktır. Malları ve canları ile (ülkesinde ve yeryüzünde Hakk hakim olsun diye Allah yolunda) Cehdü gayret edenler, yerinde oturanlara nazaran, derece bakımından çok daha yukarıdadır. Gerçi Allah (mü'minlerin) hepsine güzellikler va'detmiştir; ancak mücahitleri, oturanlardan çok daha büyük ecirlerle üstün kılmıştır.

 • 4:96

  (Allah cihad edenlere) Kendi katından çok büyük mertebeler, mağfiretler ve rahmetler (ulaştıracaktır) . Allah, Esirgeyendir, Bağışlayandır.

 • 4:97

  Melekler, (cihat görevini ve dini gayretini terk etmekle) kendi nefislerine zulmedenlerin hayatına son verecekleri zaman derler ki: "Nerede (ve ne halde) idiniz?" Onlar: "Biz, yeryüzünde (aciz, fakir ve çaresiz kimselerdik, bu yüzden ibadet ve hizmet edemedik) zayıf bırakılmışlar (müstaz'aflar) idik" derler. (Melekler de:) "Hicret etmeniz (haklı ve hayırlı kesimlerin yanına geçmeniz) için Allah'ın arzı geniş değil miydi?" derler. İşte onların barınma yeri cehennemdir. O ne kötü yataktır.

 • 4:98

  Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan müstaz'aflar olup, hiçbir çareye güç yetiremeyenler ve bir yol (çıkış) bulamayanlar başkadır.

 • 4:99

  Umulur ki Allah bunları affeder. (Çünkü) Allah Affedicidir, Bağışlayıcıdır.

 • 4:100

  Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde barınacak çok güzel ve bereketli yerler bulacak, genişlik (ve bollukla karşılaşacaktır) . Allah'a ve Resulû'ne hicret yapmak (Kur'an ve sünnet nizamına kavuşmak) üzere evinden çıkan, sonra kendisine ölüm gelip (bu dünyadan ayrılan) kişinin ecri şüphesiz Allah'a (kalmıştır). Allah Bağışlayıcıdır, esirgeyip merhamet buyurandır.

 • 4:101

  (Cihat ve seyahat maksadıyla) Yeryüzünde adım attığınızda (hayırlı atılımlara ve Hakkı hâkim kılmaya kalkıştığınızda) , kâfirlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Şüphesiz kâfirler, sizin için apaçık düşmanlarınızdır. (Can emniyeti, namaz ibadetinden önemli sayılmıştır. Ama cihat yolunda gerekirse can feda kılınır.)

 • 4:102

  (Ey Resulûm, seferde ve cephede iken Sen de) İçlerinde olup onlara namazı kıldırdığında, onlardan bir grup, Seninle birlikte dursun ve silahlarını (yanlarına) alsın; böylece onlar secde ettiklerinde, arkalarınızda olsunlar. Namazlarını kılmayan diğer grup gelip Seninle namaz kılsınlar, onlar da 'korunma araçlarını' ve silahlarını alsınlar. Kâfirler (ve zalim güçler) , size apansız bir baskın yapabilmek için, sizin silahlarınızdan ve emtianız (erzak ve mühimmatınız) dan ayrılmış olmanızı isteyip kollarlar. (Bu arada) Eğer yağmur dolayısıyla bir güçlüğünüz varsa veya hastaysanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir sorumluluk yoktur. (Böylece bütün) Korunma tedbirlerinizi alın. Şüphesiz Allah, kâfirler için aşağılatıcı bir azap hazırlamıştır.

 • 4:103

  (Nerede olursanız olun) Namazı bitirdiğinizde; ayaktayken, otururken ve yan yatarken Allah'ı zikredin (her halde Allah'ı çağırıp yalvarın ve Kur'an'ı okuyup anlayın). Artık 'güvenliğe kavuşursanız' namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz, mü'minler üzerinde vakitleri belirlenmiş bir farzdır. (Askerlikte, mevcudiyetini ve görev mecburiyetini kanıtlamak üzere her gün belli vakitlerde "içtima" yoklaması gibi; günde beş vakit namazla da mü'minler, Allah'la irtibatını ve sadakatini ispatlamaktadır.)

 • 4:104

  (Düşmanınız olan) Topluluğu aramakta (şerli merkezlere ve şeytani kesimlere karşı uyanık ve hazırlıklı olmakta, internet sitelerini ve gazeteleri araştırıp gerekli tedbirleri almak konusunda) gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı ve sıkıntı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da, acı çektiğiniz gibi acı ve sıkıntı çekiyorlar. Oysa siz (çok farklı ve şanslı durumda) , onların umut etmediklerini Allah'tan umuyorsunuz (Dünya'da zafer ve ganimet, ahirette cennet bekliyorsunuz). Allah, (her şeyi, niyetinizi, gayretinizi ve teslimiyetinizi hakkıyla) Bilendir, Hüküm ve Hikmet sahibi olandır.

 • 4:105

  " (Ey Resulûm) Biz Sana Kitabı (Kur'an'ı) Hakk olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın Sana gösterdiği şekilde adaletle hüküm veresin (İslami ve insani hukuk kurallarına göre hükümet edesin). Sakın (İslâm'a ve insanlığa aykırı sistemleri beğenen ve sözde Müslüman geçinen) hainlerin tarafını çekmeyesin!" (diye Hz. Peygamber Efendimizin şahsında bütün mü'minler uyarılmıştır).

 • 4:106

  Ve (sürekli samimiyetle) Allah'tan bağışlanma dile. Gerçekten Allah Bağışlayandır, Esirgeyendir.

 • 4:107

  (İslâm davasını ve iktidar imkânlarını istismar ve suistimal ederek, aslında) Kendi nefislerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah (c.c) daima hainlik yapan ve günahlara dalan kimseleri asla sevmez.

 • 4:108

  Onlar (hıyanet ve kötülüklerini) insanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Oysa O asla hoşnut olmayacağı sözden (ve sinsi projelerden ibaret hıyanet girişimlerini) ‘geceleri (ve gizlice) düzenleyip kurarlarken,' (Allah) onlarla beraberdir. Allah bütün yaptıklarını kuşatıvermiştir.

 • 4:109

  İşte siz böylesiniz; (haydi marazlı münafıkları sahiplenip) dünya hayatında onları savundunuz (diyelim...) Peki, kıyamet günü onları Allah'a karşı savunacak kimdir? Ya da onlara vekil olacak kimdir?

 • 4:110

  Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak buluverir.

 • 4:111

  Kim bir günah kazanırsa, o ancak kendi nefsi aleyhinde onu kazanmış demektir (kimse Allah'a zarar veremeyecektir.) Allah, Bilendir, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

 • 4:112

  Kim bir hata (veya kasıtla) bir günah işler de (sonra) bunu bir suçsuz (insanın üzerine yıkıp iftira ederse) , gerçekten o bir bühtanı ve apaçık bir günahı sırtına alıp yüklenmiştir.

 • 4:113

  Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti Senin üzerinde olmasaydı, onlardan bir grup Seni de saptırmak ve şaşırtmak için (çeşitli entrikalara) yeltenmişti. Oysa onlar, ancak kendi nefislerini saptırırlar ve Sana hiçbir şeyle zarar veremezlerdi. Allah, Sana Kitabı ve Hikmeti indirdi ve Sana bilmediklerini öğretti. (İlham ve vicdani itminan yoluyla Allah dilediği kullarına da bazı önemli ve gizemli gerçekleri bildirmektedir.) Allah'ın üzerindeki fazlı (ihsanı ve ikramı) çok büyük ve kıymeti yüksektir (azametlidir).

 • 4:114

  Onların gizli konuşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka (sayılacak bir hayır) dilemek, yahut (insanlığa) iyilik etmek veya insanların arasını düzeltmek emir-tavsiye olunan (barışı tesis etmek amaçlanan) gizli konuşma (ve buluşmalar) hariçtir. Kim Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla bunu yaparsa, yakında ona büyük bir (makam ve) mükâfat vereceğiz. (Çünkü hayır amaçlayan hayra ve başarıya ulaşacaktır.)

 • 4:115

  Her kim kendisine 'dosdoğru yol' apaçık belli olduktan (hidayet ve hakikati bilip tanıdıktan, Hakk ile Batılın farkına ve şuuruna vardıktan) sonra, (dünyalık makam ve menfaat hırsıyla) elçiye muhalefet edip (haklı ve hayırlı hareketten ayrılırsa) ve mü'minlerin yolundan başka bir yola (Siyonist ve Haçlı İttifakına ve Şeytani kurallarına) uyarsa, onu döndüğü (ortam ve ortaklıkta) bırakırız (bu hıyanet ve hakaretinden dolayı tekrar Hakka ve hidayet yoluna dönmesine fırsat tanımayız ve hidayetini karartırız) ve (ahirette de) cehenneme sokarız. O ne kötü bir yataktır!

 • 4:116

  (Kesinlikle) Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başka (günahlarını ise) dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, mutlaka uzak bir sapıklığa kaymıştır.

 • 4:117

  (Müşrikler) Onlar, O'nu (Allah'ı) bırakıp da (birtakım) dişilere (ve kadın ismi taktıkları heykellere ve şehvetlerine) tapmaktadır. Onlar aslında o her türlü hayırla ilişkisi kesilmiş Şeytana kulluk yapmakta (ona yalvarıp durmaktadır) .

 • 4:118

  Allah onu (şeytanı ve şeytanlaşmış insanları) lanetleyip (rahmetinden uzaklaştırmıştır). O da (Şeytan ise:) "Andolsun, senin kullarından 'miktarları tespit edilmiş bir grubu' (kendime uşak) edineceğim (haksızlığa ve ahlaksızlığa hizmetçi yapacağım.) " diyerek (küstahlaşmıştı.)

 • 4:119

  (Ardından) "Onları muhakkak saptıracağım ve onları boş kuruntulara ve hayallere kaptırıp (günahlara sokacağım), onlara emredeceğim; hayvanların kulaklarını yaracaklar (böylesi batıl inanış davranışlara sapacaklar) ve yine emredip fısıldayacağım, Allah'ın yaratışını değiştirip (bozacaklar. Kadınlar erkekleşecek, erkekler kadınlaşacak... İnsan tabiatına ve fıtrat dini olan İslam'a uymayan düşünce ve düzenlere kapılacaklar. Haramları helal, helalleri haram sayacaklar.) " Artık kim, Allah'ın (Hakk Dinini) bırakıp, şeytanı (ve uşaklarını) dost edinip (batıl düzenine) uyarsa muhakkak o apaçık bir ziyana uğramıştır.

 • 4:120

  (Kâfir Şeytan) Onlara (sadece kuru kuruya) va'dediyor, onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan, onlara bir aldanıştan başka bir şey va'detmez (boşuna umutlandırır) .

 • 4:121

  Onların varacağı barınma yerleri cehennemdir, ondan kaçacak bir yer bulamayacaklardır.

 • 4:122

  İman edip salih amellerde bulunanlara (gelince) , Biz onları altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Bu, Allah'ın gerçek olan va'didir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?

 • 4:123

  Bu sizin kuruntularınıza ve Kitap Ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim kötülük yaparsa (Kur'an'ın ve kâinatın yasalarına aykırı davranırsa) cezasına katlanacaktır. Allah'tan baş-ka bir veli (dost) ve bir yardımcı bulamayacaktır.

 • 4:124

  Erkek olsun kadın olsun, inanmış olarak kim salih bir amelde bulunursa, onlar cennete girecek ve onlar, bir 'çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar' bile haksızlığa uğramayacaklardır.

 • 4:125

  İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif (tertemiz tevhid inancına sahip) olan İbrahim'in milletine uyandan daha güzel dinli kim vardır? Allah, İbrahim'i dost edinmiştir (rızasına ve yakınlığına ulaştırmıştır) .

 • 4:126

  Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah, her şeyi Kuşatandır. (Her an yaratan ve varlıkta tutandır.)

 • 4:127

  (Hangi) Kadınlara (nasıl davranmak gerektiği) konusunda Senden fetva isterler. De ki: "Onlara ilişkin fetvayı size Allah (şöyle) veriyor. (Bu fetva:) Kendilerine yazılan (hakları veya miras) ı vermediğiniz ve kendilerini nikâhlamayı istediğiniz yetim kadınlar ve zayıf çocuklar (hakkında) ve yetimlere karşı adaleti ayakta tutmanız konusunda, size Kitap'ta (Kur'an'da açıklanmakta) okunmakta olanlardır. Hayır adına her ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu bilmektedir (ve karşılıksız bırakmayacaktır). "

 • 4:128

  Eğer bir kadın, kocasının nüşuzundan (baskı ve huysuzluğundan), veya ondan yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, barış düşüncesiyle aralarını bulup düzeltmekte ikisi için (bir) sakınca yoktur, (çünkü her halde) barış daha hayırlıdır. Nefisler ise 'kıskançlığa ve bencil tutkulara' hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan Habir'dir.

 • 4:129

  (Eşleriniz olan) Kadınlar arasında tam adaleti sağlamaya -ne kadar özen gösterseniz de- güç yetirip başaramazsınız. Öyleyse, bari büsbütün (birine) eğilim (sevgi ve ilgi) gösterip de öbürünü askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve (hanımlarınızla iyi geçinir ve haksızlıktan) sakınırsanız, şüphesiz, Allah Bağışlayandır, çok Merhametlidir.

 • 4:130

  Eğer (evli erkek ve kadın) ikisi (kendi rızaları ve karşılıklı anlaşma sonucu) ayrılacak olurlarsa, Allah her birine 'genişlik (rızık ve ihsan) kaynaklarından' kazandırır (ihtiyaçlardan korur.) Allah, (rahmetiyle) Geniş olandır, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

 • 4:131

  Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Andolsun, Biz sizden önce kitap verilenlere ve sizlere: "Allah'tan korkup-sakının" diye tavsiye ettik (ve uyardık) . Eğer (yine de) inkâra saparsanız, şüphesiz göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah, hiçbir, şeye ihtiyacı olmayan, hamd'e layık olan (Rabbinizdir) .

 • 4:132

  Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeterlidir.

 • 4:133

  Eğer dilerse, Ey insanlar, (Allah) sizi giderir (fırsatınızı ve iktidarınızı bitirir) ve (yerinize) başkalarını getirir. Allah, buna güç yetirendir.

 • 4:134

  (Her) Kim dünya sevabını (yararını) isterse, dünyanın da, ahiretin de sevabı Allah'ın indinde ve elindedir. Allah İşitendir, Görendir.

 • 4:135

  Ey mü'minler! Hakk üzere durup adaleti yerine getirmeye çalışan (hakimler) ve Allah için doğru söyleyen şahitler olun. (Dürüstlükten ve hakkaniyetten asla uzaklaşmayın.) Velev ki bu şahitliğiniz kendinizin, ana-babanızın veya akraba ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa! (Yine doğruluktan ve Hakk'tan ayrılmayın. Üzerine şahitlik veya hakimlik yapacağınız kimseler,) Onlar ister zengin olsun ister fakir bulunsun (yine sakın adalet ve doğru bildiğinizden caymayın.) Çünkü Allah ikisine de sizden daha yakındır. Onun için siz (Hakktan yüz çevirip) nefsin hevasına uymayın. Eğer (adaletten ve doğru şahitlikten) dilinizi eğip bükerseniz veya büsbütün Hakktan yüz çevirirseniz, Allah şüphesiz yaptıklarınızdan Haberdardır.

 • 4:136

  Ey İman Edenler, (görünüşte değil gerçekten) iman edin; ALLAH'a, (her şeyin Rabbi, sahibi, yegane hakimi ve kuluna kafi; -her konuda yeterli, kefil ve vekil- olduğuna); RESULÛ'ne, (Hz. Peygamberin en güzel örnek-model, en mükemmel rehber ve sünnetinin hayat sistemi ve huzur prensipleri olduğuna); KİTABI'na, (Kur'an'ın, ekonomiden siyasete, dış ilişkilerden sosyal adalete, bütün hüküm ve haberlerinin Hakk ve hayırlı olduğuna, bu İlahi kanunlara aykırı bütün kurum, kural ve oluşumların şaşkınlık ve şeytanlık sayıldığına, İlahi hükümleri bırakıp, bunlara tabi ve taraf olanların inkâra ve tuğyana saptığına) iman edin (ve amelinizle-tarafgirliğinizle bunu ispatlayıp gösterin.) Kim Allah'ı, Meleklerini, Kitaplarını, Elçilerini ve Ahiret Gününü inkâr ederse, şüphesiz uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır.

 • 4:137

  Gerçek şu ki; iman edip sonra inkâra sapanlar, ardından yine iman edip tekrar inkâra sapanlar, sonra da inkârları artanlar (var ya) , Allah onları bağışlayan olmayacak, onları (hidayete) doğru yola da ulaştırmayacaktır.

 • 4:138

  (Dindar geçinmelerine ve dini istismar etmelerine rağmen, Kur'an nizamı karşıtı ve Hakk Dava kaçkını) Münafıkları öylesine acı ve alçaltıcı bir azapla müjdele (uyarıp haber ver) ki, onlar için gerçekten acıklı bir azap (ve akıbet) vardır.

 • 4:139

  Ki onlar mü'minleri (İslam kardeşliği cephesini) bırakıp, kâfirlerin (ve zalimlerin) velayetini-himayesini (haksızlık ve ahlaksızlık temelli Haçlı birlikteliğini) hedef ittihaz ediniyorlar. (Bu münafıklar) İzzeti (şeref huzur ve hürriyeti) onların (batıl ve barbar odakların) yanında mı arıyorlar? Oysa bütün izzet (kuvvet haysiyet) kesinlikle Allah'ındır (ve İslam'dadır) .

 • 4:140

  O (Allah) , size Kitap'ta: "Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar, onlarla oturmayın (bu hain münafıklardan ayrılın) , yoksa siz de onlar gibi olursunuz" diye (ayet) indirdi (ve uyardı) . Doğrusu Allah, münafıkların ve kâfirlerin tümünü cehennemde toplayacak olandır.

 • 4:141

  Onlar sizi (uzaktan) gözetleyip-duruyorlar. Size Allah'tan bir fetih (zafer ve ganimet) gelirse: "Sizinle birlikte değil miydik?" diye (yılışıyorlar) . Ama kâfirlere (başarıdan) bir nasip düşecek olursa (zalimler galip gelirse onlara yanaşıp) : "Sizi üstün gelmeniz için desteklemedik mi, mü'minlerden size (gelecek tehlikeleri) önlemedik mi?" diye (münafıklık ediyorlar) . Allah, kıyamet günü aranızda hükmedecektir. Allah, kâfirlere mü'minlerin aleyhinde kesinlikle yol vermeyecek (sonunda mü'min mücahitleri zafere ulaştıracaktır) .

 • 4:142

  Gerçek şu ki; münafıklar Allah'ı aldatmaya (kalkışmaktadır) . Oysa asıl O (Allah) onları aldatıp (oyalamaktadır) . Onlar ki namaza kalktıklarında, tembel ve isteksizce davranmaktadır, (her konuda) insanlara (yaranmaya çalışmakta ve) riyakarlık yapmaktadır ve Allah'ı çok az hatırlamakta (Kur'an'ı okuyup anlamaya yanaşmamakta) dır.

 • 4:143

  Münafıklar (kâfirlerle Müslümanlar) arasında bocalayıp yalpalayıp durmaktadırlar. Ne o tarafa (batıla tam bağlanırlar) ne de bu tarafa (İslam'a yaranırlar) . Allah'ın (kötü niyetleri ve bozuk tıynetleri sebebiyle) şaşırttığı kimselere (çıkar bir yol) bulamazsın.

 • 4:144

  Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp da (sakın) kâfirleri veliler (yön vericiler ve himaye ediciler) edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık olan kesin bir delil vermek ister misiniz? (Bundan sakının.)

 • 4:145

  Şüphesiz (kâfirleri veli edinen) münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara bir yardım edici de bulamazsın.

 • 4:146

  Ancak (samimiyetle) tövbe edenler, (kötü hallerini) ıslah edip düzeltenler, Allah'a sımsıkı sarılanlar ve dinlerini katıksız olarak Allah için (halis) kılanlar başka; işte onlar mü'minlerle beraberdirler. Allah yakında mü'minleri büyük ecirlere kavuşturacaktır.

 • 4:147

  Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah (her şeyi hakkıyla) Bilendir ve şükrün karşılığını verecek olandır. (Kullarının halis ve salih amellerine teşekkür buyurandır.)

 • 4:148

  Allah, zulme (haksız itham ve iftiralara) uğrayanlar (ın hâkim karşısında konuşup hakkını savunması) dışında, kötü sözün söylenmesini sevmez. (Fitneyi azdırıcı ve huzur kaçırıcı konuşmalardan ve dedikodulardan sakınmak lazımdır.)

 • 4:149

  (Siz yaptığınız) Bir hayrı açıklar ya da gizli tutarsanız, veya bir kötülüğü bağışlarsanız, şüphesiz Allah, ziyadesiyle affedicidir (ve her şeye) gücü yeten (Kadir olandır).

 • 4:150

  Allah'ı ve elçilerini (ayet ve hadislerin hükümlerini gereksiz ve geçersiz sayıp) inkâr eden, (Kur'an yeterlidir, hadise lüzum yoktur iddiasıyla) Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isteyen, "Bazısına inanırız, bazısını tanımayız" diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler. (Allah'ın ve Müslümanların düşmanı, Siyonist şeytanların uşağıdır.)

 • 4:151

  İşte bunlar, gerçekten kâfir olanlardır. Kâfirlere ise aşağılatıcı bir azap hazırlamışızdır.

 • 4:152

  Allah'a ve Resûlü'ne inananlar (ayetlere ve hadislere tabi olanlar) ve onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayanlar, işte onlara ecirleri verilecektir. Allah, Bağışlayandır, Esirgeyip Koruyandır.

 • 4:153

  Kitap Ehli Senden, kendilerine gökten (mucizevi) bir kitap indirmeni talep etmişlerdi. Halbuki (Hz.) Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve "Bize Allah'ı açıkça göster" demişlerdi. Böylece zulümlerinden dolayı onlar yıldırım çarpmışa dönmüşlerdi. Ardından kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, (bu sefer sapıtıp) buzağıyı (ilah) edinmişlerdi. Bundan dolayı da yine onları affettik ve Musa'yı apaçık olan ispatlayıcı bir delil ve yetkiyle donattık.

 • 4:154

  (Tövbe edip) Kesin söz vermeleri yüzünden (ve ahitlerinden dönmemeleri için) Tur'u üstlerine yükselttik ve onlara: "Bu kapıdan secde ederek girin" dedik ve onlara: "Cumartesi'nde haddi aşmayın" diye tembihledik. Ve onlardan kesin bir söz de almıştık.

 • 4:155

  Onların kendi sözleşmelerini bozmaları, Allah'ın ayetlerine karşı inkâra sapmaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve "kalplerimiz örtülüdür" (bu yüzden Elçileri ve öğretilerini anlamıyoruz) demeleri nedeniyle (Yahudileri lanetledik.) Aslında Allah, inkârları dolayısıyla ona (kalplerine) damga basmıştır (artık imanları kararmış, vicdanları kapanmıştır). Onların pek azı dışında, iman etmeyeceklerdir. (Allah'ın ğadabını hak etmişlerdir.)

 • 4:156

  (Kalplerinin mühürlenmesinin bir sebebi de) İnkâra sapmaları ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleridir.

 • 4:157

  Ve: "Biz, Allah'ın Resulû Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (Yahudilere böyle bir ceza verilmiştir.) Oysa onu kesinlikle öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (Hz. İsa'nın) benzeri gösterildi. (Hz. İsa'yı para karşılığı gammazlayan baş Havarisinin yüz şekli Hz. İsa'ya benzetildi ve çarmıha gerildi.) Gerçekten Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların boş bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Kesin olan gerçek şudur ki Onu (Yahudiler Hz. İsa'yı) öldürememişlerdir.

 • 4:158

  Fakat; Allah Onu Kendine yükseltti. Allah Üstün ve Güçlüdür, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

 • 4:159

  Andolsun Kitap Ehlinden, (Hz. İsa yeniden gelip, Deccalizmi devirip sonra) ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, O da onların (inkârcı Yahudi ve Hristiyanların) aleyhine şahitlik edecektir.

 • 4:160

  Yahudilerin zulüm yapmaları ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan alıkoymaları nedeniyle (önceleri) kendilerine helal kılınmış güzel şeyleri onlara haram kılmışızdır.

 • 4:161

  (Yahudileri) Ondan nehyedildikleri halde faiz almaları ve insanların mallarını haksız yere yemek (ve gasp etmek üzere sömürü ve soygun düzeni kurmaları) nedeniyle (öyle yaptık ve lanete uğrattık.) Onlardan kâfir olanlara pek acıklı bir azap hazırlamışızdır.

 • 4:162

  Ancak onlardan ilimde rüsuh sahibi olup derinleşenler ile (sadık) mü'minler, Sana indirilene ve Senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar, zekâtı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar; işte bunlar var ya, Biz onlara büyük bir ecir bahşedip (mükâfatlandıracağız).

 • 4:163

  (Ey Resulûm!) Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, Sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik.

 • 4:164

  Ve gerçekten Sana daha önceden hikâyelerini anlattığımız elçilere de, hiç anlatmadığımız (daha nice) elçilere de (vahyettik) . Allah, Musa ile de konuşuverdi.

 • 4:165

  Elçiler; müjdeciler ve uyarıcılar olarak (gönderildi), öyle ki elçilerden sonra (inkârcı ve isyancı) insanların Allah'a karşı (savunacak) delilleri olmasın (özür olarak ileri sürecekleri bir bahaneleri kalmasın) . Allah, Üstün ve Güçlü olandır, Hikmet ve Hüküm sahibidir.

 • 4:166

  Fakat (bizzat) Allah, Sana indirdiğiyle şahitlik eder ki, O, bunu Kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de buna şahittirler. (Ve zaten) Şahit olarak Allah yeterlidir.

 • 4:167

  Şüphesiz, (Kur'an ahkâmını ve Resulûllah'ın kurallarını) inkâr edenler ve (insanları) Allah yolundan (kandırıp caydırıp) alıkoyanlar gerçekten uzak bir sapıklıkla sapıtıvermişlerdir.

 • 4:168

  O (Kur'ani hüküm ve haberleri) inkâr eden ve (İslâm'ı yaşamak isteyenlere) zulmeden kimseler var ya, Allah onları asla bağışlayacak ve Hakk tarikine (İslam ve istikamet caddesine) ulaştıracak değildir.

 • 4:169

  Sadece cehennem tarikine (şeytanın peşine sokacak) ve orada ebedi kalacaklardır. Bu da Allah'a pek kolay bir şeydir.

 • 4:170

  Ey insanlar! Şüphesiz Elçi size Rabbinizden HAKK ile geldi. Öyleyse (Kur'an'a ve Resulûllah'a) iman edin, (ki bu) sizin için hayırlıdır. Eğer inkâra saparsanız, şüphesiz göklerde olanların ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Allah Bilendir, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

 • 4:171

  Ey Kitap Ehli! Dininiz konusunda taşkınlık (ve istismarcılık) etmeyin, Allah'a karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah'ın Elçisi ve kelimesidir. (Ki, o kelimeyi) Meryem'e yöneltmiştir ve Ondan bir Ruh'tur. Öyle ise, Allah'a ve Resullerine iman ediniz. " (Allah) Üçtür" demeyiniz (Teslis'ten vazgeçiniz). Bundan sakının ki, sizin için hayırlı (olan böyle hareket etmektir) . Allah, ancak bir tek İlahtır, O çocuk sahibi olmaktan Yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah kâfidir.

 • 4:172

  (Hz. İsa) Mesih ve yakınlaştırılmış Melekler, Allah'a kul olmaktan, kesinlikle çekinmezler (iman ve itaate gevşeklik göstermezler) . Kim O'na ibadet etmeye (kulluğun gereğini yerine getirmeye) karşı çekimser davranır ve büyüklenmeye kalkışırsa, (biliniz ki) onların hepsini, huzuruna haşredecek (ve hesaba çekecektir) .

 • 4:173

  Ama iman edenler ve Salih ameller işleyenler (e gelince) , onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve onlara kendi fazlından (daha ne tükenmez nimet ve faziletler de) ekleyecektir. (Allah'ın rızasını aramaktan ve ihlâsla Kur'an ahkâmına sarılmaktan) Çekimser davranıp kaçınanlara ve büyüklük taslayanlara (gelince) , onları acıklı bir azapla azaplandıracaktır ve kendileri için Allah'tan başka bir (vekil) koruyucu dost ve yardımcı bulamayacaklardır.

 • 4:174

  Ey insanlar! Rabbinizden size (Kur'an gibi) 'kesin bir kanıt (bürhan) ' gelmiş ve size apaçık bir nur (hikmet ve hidayet kaynağı) indirmiş (bulunmaktayız) .

 • 4:175

  İşte Allah'a (hakkıyla) inanıp (bağlananlar) ve O'na (Kur'an'a ve Resulûllah'a) sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf (deryası) içine daldıracak ve onları kendine doğru (giden) bir yola ulaştıracaktır.

 • 4:176

  (Ey Nebim) Senden (miras konusunda) fetva isterler. De ki: "Allah, 'çocuksuz ve babasız olanın (kelale'nin) ' mirasına ilişkin hükmü (şöyle) açıklar. Ölen kişinin çocuğu yok da kız kardeşi varsa, geride bıraktıklarının yarısı kız kardeşinindir. Ama kız kardeşi ölmüş de çocuğu yoksa, kendisi (erkek kardeşi) ona mirasçı olur. Eğer kız kardeşi iki ise, geride bıraktıklarının üçte ikisi onlarındır. Ama (mirasçılar) erkekler ve kız kardeşler ise, bu durumda erkek için dişinin iki payı vardır. Allah, -şaşırıp sapmayasınız diye- (böyle) açıklamalar yapmaktadır. Allah, her şeyi Bilendir.