En'am Suresi

Nüzul yeri Mekke. 165 ayettir.

 • Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

 • 6:1

  Her türlü Hamd ve övgü, gökleri ve yeri yaratan, karanlığı ve aydınlığı (gerekli) kılan Allah'adır. (Böyle olmasına rağmen) İnkâr edenler (halâ birtakım kişileri ve güçleri) Rablerine denk tutup (küfre kaymaktadır) .

 • 6:2

  Sizi çamurdan (topraktan beslenen, nebati ve hayvani gıdalardan oluşan meni tohumlarından) yaratan, sonra bir ecel (süreci) belirleyip (yaşatan) O'dur. (Bu) Adı konulmuş (zamanı belli olmuş) ecel (bilgisi) O'nun katındadır. (Buna rağmen) Sonra siz (yine) kuşkuya kapılmaktasınız.

 • 6:3

  Göklerde ve yerde Allah O'dur. (Bütün) Gizlinizi ve açığınızı bilip (kayda aldırmaktadır, hayır ve şer olarak her türlü) ; kazandıklarınızı da bilip durmaktadır. (Allah'ın her an ve bütün ayrıntılarına kadar bizzat yarattığı bu kâinatı ve tabiatı, yani halk edilmiş bulunan bu muhteşem nizamı TANRI yerine koyarak; her şeyin kendiliğinden var olduğunu ve İlahi kanunların tesadüfen kurulduğunu varsayıp hepsinin DOĞA olarak tanıtılması tam bir sahtekârlıktır ve Darwinist bir saptırmacadır.)

 • 6:4

  Onlara (inkârcılara ve münafıklara) Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyiversin, mutlaka ondan yüz çevirip (uzaklaşmışlardır) .

 • 6:5

  (Bu yüzden) Kendilerine Hakk (Kur'an) gelince, Onu yalanlamışlardır; fakat alaya aldıklarının (Kur'an'ın ve Resulûllah'ın bildirdiği) haberleri onlara gelecek (ve yakında gerçeği anlayacaklardır) .

 • 6:6

  Kendilerinden önce nice nesilleri yıkıma uğrattığımızı görmüyorlar mı? Biz, sizi yerleşik kılmadığımız bir biçimde onları yeryüzünde (büyük bir güç ve servetle) yerleşik kılmıştık; gökten üzerlerine sağanak (bol yağmurlar) yağdırmış, nehirleri de altlarından akar (sular) yapmıştık. Ama günahları nedeniyle Biz onları yıkıma uğrattık ve arkalarından başka nesiller (inşa edip) varlığa çıkardık.

 • 6:7

  Biz Kitabı, (bu Kur'an'ı gökten) üzerine yazılı bir kağıtta göndermiş olsaydık ve onlar elleriyle bizzat dokunsalardı, yine de inkâr edenler kesinlikle: "Bu apaçık bir büyüden başkası değildir" deyip çıkarlardı.

 • 6:8

  (Ve O gerçekten Peygamberse) "Ona bir melek indirilmeli değil miydi?" deyip (asılsız iddialarda bulunmuşlardı . Evet Allah buna Kadir'di. Ama) Eğer (tarafımızdan) bir melek indirilseydi, elbette iş bitirilmiş (ve helak edilmiş) olurlardı da sonra kendilerine göz açtırılmazdı.

 • 6:9

  (Biz) Onu (Hz. Peygamber Aleyhisselamı) eğer bir melek kılsaydık, elbette erkek adam (suretinde bir melek) yapardık ve mutlaka (kâfirlerin) duymuş oldukları (şüpheleri) yine katardık. (Herkesi inanmaya mecbur bırakacak netlikte bir imtihan yapmazdık.)

 • 6:10

  Andolsun Senden önceki elçiler de alaya alınmıştı da; alaya aldıkları şey, onlardan maskaralık yapanları (sonunda) çepeçevre kuşatmıştı.

 • 6:11

  De ki: "Yeryüzünde dolaşın (ve tarihten ibret alın) da, sonra görün (bakalım) davetçileri yalanlayanlar nasıl bir akıbete uğramışlardır?"

 • 6:12

  (Onlara) De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" (Cevaben) De ki: "Allah'ındır." O, rahmeti kendi üzerine yazmıştır. (Bütün kullarına ve mahlukatına şefkat ve merhamet buyurmak Allah'ın şanıdır.) Sizi kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Nefislerini hüsrana uğratanlar, işte onlar (Kur'an'a) inanmayanlardır.

 • 6:13

  Gecenin ve gündüzün (göklerin ve yerin içinde) barınan (ve bulunan) her şey O'nundur. O, İşitendir, Bilendir. (Her varlığın ve olayın en ince ayrıntısına kadar kaydını tutmaktadır.)

 • 6:14

  De ki: "O, gökleri ve yeri yaratırken, ve O (hep) besleyen (ama kendisi) beslenmezken, Ben Allah'tan başkasını mı veli edineceğim?" (Allah'ın dışındaki şahısların ve Tağutların velayet ve yönetimine sığınmak iman zaafiyetidir.) De ki: "Bana gerçekten Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve Sakın müşriklerden olma" (denildi ve ben buna uyarım) .

 • 6:15

  De ki: "Şüphesiz Ben, Rabbime isyan edersem (ve zalimlerin himayesine girersem) o büyük günün azabından korkarım."

 • 6:16

  (Mahşerde) O gün kim ondan (azaptan) alıkonursa, elbette O (Allah), onu esirgeyip kurtarmıştır. İşte apaçık olan 'kurtuluş ve mutluluk' bu (olacaktır) .

 • 6:17

  Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, O'ndan başka bunu giderecek yoktur. Eğer sana bir iyilik dokunduracak olursa (bu) da (Allah'ın lütfudur). O, her şeye güç yetiren (Kadir-i Mutlaktır) .

 • 6:18

  O (Allah c.c.) Kulları üzerinde kahredici olandır. O, Hüküm ve Hikmet sahibi olup (her şeyden hakkıyla) Haberdar olandır.

 • 6:19

  (Müşriklere sorup) De ki: "Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?" De ki: " (Elbette) Allah benimle sizin aranızda şahiddir. Sizi -ve kime ulaşırsa herkesi- kendisiyle uyarmam için bana şu Kur'an vahyedildi. Gerçekten Allah'la beraber başka ilahların da bulunduğu (yalanına) siz mi şahitlik ediyorsunuz?" De ki: "Ben (asla bu iftiraya) şehadet etmem." De ki: "O, ancak bir tek olan İlahtır ve gerçekten Ben, sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım."

 • 6:20

  (Aslında) Bizim kendilerine Kitap verdiklerimiz Onu (Kur'an'ı ve Resulûllah'ı) , çocuklarını tanır gibi tanımakta (ama bile bile inkâra sapmaktadır) . Kendilerini hüsrana uğratanlar; işte onlar inanmayanlardır.

 • 6:21

  Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya O'nun ayetlerini yalanlayıp (yamuklaştırarak, haksızlık ve ahlaksızlık sistemlerine yamamaya çalışanlardan) daha zalim kim vardır? Hiç şüphesiz o zalimler kurtuluşa ulaşamayacaktır.

 • 6:22

  Onların tümünü toplayıp (hesaba çekeceğimiz) gün; ardından şirk koşanlara diyeceğiz ki: "Hani, nerede (Allah'ın dışında manevi bir güç ve yetki sahibi) sanıp da ortak koştuklarınız?"

 • 6:23

  (Bundan) Sonra onların: "Rabbimiz olan Allah'a andolsun ki, biz müşriklerden değildik (zalim güçleri oyalamak ve onlara yaranmak için böyle hareket ettik) " demelerinden başka bir fitneleri (kurtuluş bahaneleri) olmayacak (ve kalmayacaktır).

 • 6:24

  Bak, (şu müşrikler ve münafıklar) kendilerine karşı (vicdanlarına aykırı olarak) nasıl yalan uydurmuşlardı ve düzmekte oldukları (safsataları) da (şimdi) kendilerinden kaybolup-uzaklaşmıştır.

 • 6:25

  Onlardan (niyeti ve tiyneti bozuk olanlardan) Sana kulak verip dinleyenler de vardır; oysa Biz, Onu (Kur'an'ı) kavrayıp anlamalarına (bir engel olarak) kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarında bir ağırlık kıldık. Onlar, hangi 'apaçık-belgeyi' görseler, (bile) yine Ona inanmayacaktır. Öyle ki, o inkâr edecek olanlar Sana geldiklerinde, Seninle tartışmaya girerek: (Kur'an'ın haber ve hükümleri için) "Bu, öncekilerin uydurma masallarından başka bir şey değildir" diyerek (küfre sapmaktadır) .

 • 6:26

  (Dahası) Onlar, hem (insanları) Ondan (Kur'an'dan) alıkoymaktadır, hem de kendileri kaçmaktadır. Onlar, yalnızca kendi nefislerinden başkasını helake ve felakete uğratmazlar, ama onlar bunun şuuruna varamamaktadır.

 • 6:27

  (Ancak cehennemde) Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen; "Keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve mü'minlerden olsaydık" diyerek (derin ve geçersiz bir pişmanlık duyacaklardır).

 • 6:28

  Fakat artık (bu) önceden (inkârlarını gizli) tuttukları (kıyamet gerçeğinin) kendilerine açıklanması dolayısıyladır. Şayet (dünyaya) geri çevrilseler bile, şüphesiz kendisinden sakındırıldıkları şeylere yine dönüp (sapıtacaklardır) . Çünkü onlar, gerçekten yalancılardır.

 • 6:29

  (Zaten) Onlar: "Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Ve bizler diriltilecek değiliz" diyen (inkârcılardır.)

 • 6:30

  Şayet (ahirette) Rablerinin karşısında durdurulduklarında onları (inkârcıları) bir görsen! (Allah) "Bu, (hayat ve hesap) gerçek değil miymiş?" diyecek Onlar ise: "Evet, Rabbimiz hakkı için öyleymiş" diye (itiraf edip pişmanlık göstereceklerdir. Allah da:) "Öyleyse inkâr edegeldikleriniz nedeniyle azabı tadın" buyuracaktır.

 • 6:31

  (Halbuki) Allah'a kavuşmayı (huzuruna çıkmayı ve amellerinin karşılığını bulmayı) yalanlayanlar, gerçekten hüsrana uğramışlardır. Kıyamet günü ansızın gelince onlar, günahlarını sırtlarına yüklenmiş olarak, "Dünyada yaptığımız kusurlardan ve sorumsuz davranışlardan dolayı yazıklar olsun bize" diye (hayıflanacak ve pişmanlık duyacaklardır) . Bakın yüklendikleri günah ne kötü ve ağırdır.

 • 6:32

  (Oysa) Dünya hayatı sadece bir oyun ve bir oyalanmadan başka bir şey değildir. (Allah'tan) Korkup-sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de aklınızı kullanmayacak (ve gerçeği anlamayacak mısınız?)

 • 6:33

  (Ey Nebim) Kesin olarak biliyoruz ki, onların söyledikleri Seni gerçekten üzüyor. Doğrusu onlar Seni yalanlamıyorlar, ancak zalimler Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorlar. (İtiraz ve isyanları bundandır.)

 • 6:34

  Andolsun Senden önce de elçiler yalanlanmıştı; onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları ve eziyete uğratıldıkları şeye sabredip dayanmışlardı. Allah'ın sözlerini (vaadlerini) değiştirebilecek (hiçbir kuvvet) yoktur. Andolsun, gönderilen Peygamberlerin haberlerinden bir bölümü Sana da (vahiyle) gelip ulaşmıştır.

 • 6:35

  Eğer onların yüz çevirmeleri Sana ağır geldiyse, onlara bir ayet (mucize) getirmek için yerde bir tünel açmaya veya göğe bir merdiven dayamaya gücün yetiyorsa (yap) . Eğer Allah dileseydi, onların tümünü hidayet üzere toplardı. Öyleyse sakın cahillerden olma. (Hissi ve fevri davrananlar hakikate ulaşamayacaktır).

 • 6:36

  Ancak (dikkatle) dinleyenler (aklına ve vicdanına uyuverenler, Hakk çağrılara) icabet eder. Ölüleri (ise) onları da (ancak) Allah diriltebilir. Sonra (hepsi) O'na döndürülecekler.

 • 6:37

  (Müşrik ve münafık kimseler) "Ona Rabbinden bir ayet (mucize) indirilmeli değil miydi?" dediler. De ki: "Şüphesiz Allah ayet indirmeye güç yetirendir." Ama onların çoğu (gerçeği ve başlarına gelecekleri) bilmezler.

 • 6:38

  Yeryüzünde (tek hücrelilerden dev cüsselilere kadar) hiçbir canlı (hayvan) ve iki kanadıyla uçan hiçbir ´uçucu´ yoktur ki, sizin gibi (kendilerine has kanunları ve hayat tarzları bulunan) bir topluluk (bir ümmet) olmasınlar. Kitapta (anılması gereken) hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerine toplanacaklardır.

 • 6:39

  Bizim ayetlerimizi yalan (gereksiz ve geçersiz) sayanlar, (küfür ve kötülük) karanlıkları içinde (kalmış) sağırlar ve dilsizlerdir. Allah, (müstehak olanlardan) kimi dilerse onu şaşırtıp-saptırır, (layık olanlardan) kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzerinde kılmaktadır.

 • 6:40

  (O münkirlere ve müşriklere) De ki: "Düşündünüz mü hiç; eğer size Allah'ın azabı gelip kuşatırsa, ya da saat (felaket ve kıyamet) gelip çatarsa, Allah'tan başkasını mı çağıracaksınız? Eğer doğru sözlüler iseniz (haydi putlarınızı ve tağutlarınızı çağırın bakalım.) "

 • 6:41

  Hayır, (her dara düştüğünüzde) yalnızca O'nu (Allah'ı) çağırırsınız, dilerse kendisini (yalvarışınızı kabul edip) çağırdığınız şeyi (uğradığınız musibeti) açar (giderir) ve şirk koşmakta olduklarınızı unutursunuz. (Allah'ın dışında herkesin ve her şeyin aciz ve çaresiz olduğunu anlarsınız.)

 • 6:42

  And olsun ki senden önceki ümmetlere de (onları ikaz ve irşat etmek üzere) elçiler gönderdik. (Bu davetlere icabet ve itaat etmeyince, arkasından) Boyun eğmeleri ve bize yönelmeleri için onları "Be'sa" (çeşitli sıkıntı ve sarsıntılar) ile ve "Darra" (zararlar ve zorluklar) ile; yakalayıp sıkıştırdık, (maddi ve manevi darlıklara ve çeşitli hastalıklara uğrattık). Pişman olup tevazu ve tazarru-niyaz ile bize dönüp yalvarırlar diye (böyle yaptık.)

 • 6:43

  Onlara, zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? (Ne olurdu hiç olmazsa bu tür ikaz ve belalarımız geldiği zaman bari hatalarını bilip, tövbe ederek boyun eğseler ve bize dönselerdi!..) Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını çekici (süslü) gösterip (azdırdı) .

 • 6:44

  Derken, kendilerine öğretilip hatırlatılan (İlahi gerçekleri ve uhrevi mesuliyetleri) unutup (Hakktan ve hayırdan sapıtarak batıla ve barbarlığa yanaştıklarında), tutup onların üzerine (dünyalık zenginlik ve etkinlik gibi) her şeyin kapısını açtık. (Ve onları nefsi hevaları ve şeytanlarıyla baş başa bıraktık) . Öyle ki, kendilerine verilen (bu fani ve fena lezzetlerle) ferahlanıp şımardıkları (zahiren mü'min ve muttaki rolü oynadıkları halde, hakikatte iman huzurunu, kulluk sorumluluğunu ve cihat şuurunu unutup gaflet içinde oyalandıkları) bir sırada, ansızın onları (ölümle) yakaladık. Artık bütün ümitleri tükenmiş (müblis ve müflis) kimseler olarak (mahrum ve mahcup şekilde Ahirete yolladık) .

 • 6:45

  Böylece o zulmeden kavmin (hepten) kökü kurutulup (helake uğramışlardı. Her şeyin sahibi ve nasip edicisi Allah'a şükürler olsun) . Hamd (övülmek ve şükredilmek hakkı) âlemlerin Rabbı olan Allah'ındır.

 • 6:46

  De ki: "Düşündünüz mü hiç; eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alıverip (kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör ederse) ve kalplerinizi mühürlerse, onları size Allah'tan başka geri getirip verecek ilah (makamında) kimse (var mıdır?) " Bak, Biz ayetleri nasıl çeşitli biçimlerde açıklamaktayız da; sonra onlar (yine) sırt çevirip (vicdanlarını) engellemeye çalışmaktadır.

 • 6:47

  De ki: "Düşündünüz mü hiç; size Allah'ın azabı apansız ya da açıktan gelip çatarsa, zulme sapan kavimden başkası mı yıkıma (helâke) uğrayacaktır?"

 • 6:48

  Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıp-inzar ediciler olmaktan başka (bir nedenle) göndermiyoruz. Şu halde kim iman ederse ve (davranışlarını) düzeltip (hidayet ve istikamet yoluna girerse) , artık onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.

 • 6:49

  Ayetlerimizi yalanlayanlara, fıska sapmalarından (ve kötülük yapmalarından) dolayı (elbette) azab dokunacaktır.

 • 6:50

  (Ey Resulûm onlara) De ki: "Size Allah'ın hazineleri yanımdadır diye (iddia etmiyorum) , gaybı da bilmiyorum ve Ben size bir meleğim de demiyorum. Ben, (sadece) bana vahyedilene uyuyorum (sizleri de uyarıyorum) ." De ki: "Kör olanla, gören bir olur mu? Yine de tefekküre dalmayacak (ve gerçeği anlamayacak) mısınız?"

 • 6:51

  Rablerine (götürülüp mahşerde huzurunda) toplanacaklarından korkanları Onunla (Kur'an'la) uyarıp-korkut; onlar için Ondan (Allah'tan) başka, ne velileri vardır, ne şefaatçileri. Umulur ki korkup-sakınırlar.

 • 6:52

  (Ey Nebim, kâfirlerin ve gafillerin keyfi için) Sabah akşam -O'nun yüzünü (Allah'ın rızasını) dileyerek- Rablerine dua edenleri sakın kovmaya kalkmayasın. Onların (eğer varsa bazılarının gizli ve kirli) hesabından Senin üzerinde bir şey (yükümlülük) , Senin hesabından da (onlara) bir şey (yükümlülük) yoktur (ki onları kovman gereksin). Yoksa zalimlerden olup kalırsın (ve kınanırsın).

 • 6:53

  Biz böylece; (bir sürü şöhret, servet ve etiket sahibi dururken, kala kala) "Allah içimizden bunlara mı lütufta bulundu." (Bu özel hikmet ve hizmetleri böylesi önemsiz kişilere mi layık buyurdu?) demeleri (ve hasetle içlerini dışa dökmeleri) için, onlardan bazısını bazısıyla fitneye uğratıp denemiş olacağız. Halbuki Allah şükredenleri (nimet ve fazileti kimlere vereceğini) daha iyi bilen değil midir? (Ki Onun tayin ve taksimine itiraz ediyorsunuz.)

 • 6:54

  (Ey Resulûm) Bizim ayetlerimize iman edenler Sana geldiklerinde, onlara "Selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı (şart kıldı) ki, içinizden kim cehalet sonucu bir kötülük işler de sonra tevbe eder ve (kendini) ıslah ederse; şüphesiz O (Allah) , Bağışlayandır, Esirgeyendir" diyerek (ferahlandır ve umutlandır diye bu ayetleri Sana vahyediyoruz).

 • 6:55

  (Mücrimlerin) Suçlu-günahkârla-rın yolu (ve şeytanlık huyu) apaçık ortaya çıksın diye, ayetlerimizi işte böyle birer birer açıklıyoruz.

 • 6:56

  De ki: (Ey Müşrikler) "Ben, sizin Allah'tan başka tapmakta olduklarınıza dua edip yalvarmaktan nehy olundum." De ki: "Ben sizin (nefsi) heva ve arzularınıza uymam; yoksa bu durumda ben şaşırıp sapmış ve doğru yoldan ayrılmışlardan olurum" (halâ anlamıyor musunuz?)

 • 6:57

  De ki: "Ben, gerçekten Rabbimden kesin bir belge (Kur'an'ı Kerim) üzerindeyim, siz ise onu yalanladınız. Sizin kendisine acele ettiğiniz (azap) yanımda değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O, doğru haberi verir ve O, ayırt edenlerin en hayırlısıdır."

 • 6:58

  De ki: "Kendisine acele etmekte (ve doğruysa haydi gelsin demekte) olduğunuz şey (hak ettiğiniz felaket ve akıbet) ; benim yanımda olsaydı, benimle aranızda iş elbette (hemen) bitirilmiş olurdu. Allah zulmedenleri en iyi Bilendir" (ama imtihan için fırsat tanımaktadır).

 • 6:59

  (Ne var ki) Gaybın (bütün) anahtarları (şifreleri ve projeleri) Allah'ın katındadır. Onları Allah'tan başkasının bilmesi (imkânsızdır. Sadece s eçtiği nebilerine ve velilerine dilediği kadarını gösterip aydınlatır.) O, karada ve denizde (büyük küçük) ne varsa hepsini bilip durmaktadır. Onun ilmi (ve iradesi) dışında bir yaprak bile dalından kopmamaktadır. O, yerin (derin ve gizli) karanlıkları içindeki (en küçük bir tohum) tanesini bile bilip (her şeyi kudret avucunda tutmaktadır). Yaş ve kuru (DNA hücrelerinden galaksilere kadar âlemde) ne varsa her şeyin (plân ve programı) bir Kitabı Mübin'de kayıtlıdır. (Allah'ın sonsuz ilminde ve İlahî bilgi merkezinde saklıdır) .

 • 6:60

  Sizi geceleyin öldüren (uyutuveren) ve gündüzün 'güç yetirip etkilemekte (yapıp kazanmakta) olduklarınızı' bilen, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten (uyandıran) O'dur. Sonra 'en son dönüşünüz' O'nadır. Sonra yapmakta olduklarınızı size O haber verecek (ve hesabını soracaktır) .

 • 6:61

  O (Allah) , kulları üzerinde kahredici (Kahhar) olandır. Size koruyucular (özel hafaza melekleri) gönderip durmaktadır. Sonunda sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, elçilerimiz (görevli meleklerimiz) onun 'hayatına son verip (canını almaktadır) .' Onlar (bu işte ne eksik, ne fazla) kusursuz görevini yapmaktadır.

 • 6:62

  Sonra (gerçek sahipleri ve) Hakk Mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz olsun; hüküm yalnızca O'nundur. Ve O, hesap görenlerin en süratli olanıdır.

 • 6:63

  De ki: " (Ey insanlar) Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarmaktadır? (Ve aydınlığa çıkarıp huzurla yaşatmaktadır) Ki, (her felaket ve tehlike durumunda) siz (açıktan ve) gizliden gizliye Ona yalvararak dua ve niyazda bulunmaktasınız. Andolsun bizi bundan kurtarırsan, gerçekten şükredenlerden olacağız" (diye Ona sığınmaktasınız.)

 • 6:64

  De ki: "Ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra (beladan kurtulunca) siz yine (gaflet ve nankörlükle) şirk koşmaktasınız."

 • 6:65

  De ki: "O, size üstünüzden ya da ayaklarınızın altından (gökten ve yerden) azap yollamaya, veya sizi parça parça birbirinize kırdırıp kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya güç yetirendir." Bak, iyice kavrayıp-anlamaları için ayetleri nasıl da çeşitli biçimlerde açıklamaktayız…

 • 6:66

  Senin kavmin, O (Kur'an) Hakk iken Onu yalanladı. De ki: "Ben üzerinize bir vekil (ve gelecek belaya kefil) değilim" (elbette layıkınızı bulacaksınız).

 • 6:67

  (Kur'an'da ve Peygamber lisanıyla bildirilen) Her haberin gerçekleşeceği bir "müstekar" (karar kılınan bir zaman ve mekân) vardır. Yakında siz de gerçeği bilecek ve anlayacaksınız.

 • 6:68

  Ayetlerimiz konusunda 'alaylı tartışmalara dalanları gördüğün zaman:' -onlar bir başka söze geçinceye kadar- onlardan yüz çevir (ve ayrıl). Şeytan Sana unutturacak olursa, bu durumda (uyarımızı) hatırladıktan (hemen) sonra (onlardan uzaklaş) , artık zulmeden toplulukla beraber oturma (n yakışıksızdır).

 • 6:69

  (Allah rızası için zulüm ve kötülükten) Korkup-sakınanlar üzerinde, onların (zulüm yapanların) hesabından herhangi bir şey (sorumluluk) yoktur. Ancak (bu Kur'an) bir hatırlatmadır. Umulur ki sakınıp (hidayete ulaşacaklardır) .

 • 6:70

  (Ey Resulûm! İslamiyet'in gereklerini ve gerçeklerini kendi basit zevklerine alet edip hafife alarak, Ramazan festivalleri, Bayram tatilleri gibi) Dinlerini bir oyun ve eğlence (konusu) yapanları, (İslam'ı yaşam imtihanının motoru ve esası değil, bir aksesuarı gibi kullanan) ve dünya hayatı kendilerini mağrur kılıp aldatanları (uyardığın halde Kur'an'a uymadıkları için, kapıldıkları gaflet içerisinde) bırak (oyalansınlar…) O'nunla (bu Kur'an'la) hatırlat ki, bir kimse kendi kazandıklarıyla (işledikleri kötülük, zulüm ve günahları yüzünden) helake düşmesin; İşte onlar kazandıklarının eline teslim edilmiş durumdadır. (Artık böylesinin) Allah'tan başka (umut bağladığı ve kendisine yardımcı olacağını sandığı) ne bir velisi, ne de bir şefaatçisi bulunacaktır; (kurtulmak için) her türlü fidyeyi verse de kabul olunmayacaktır. (Bunlar) inkârcı olduklarından dolayı onlar için kaynar (irinli) bir içecek ve acı bir azap vardır.

 • 6:71

  De ki: "Allah'ın dışında bize yararı ve zararı olmayan başka şeylere mi yalvarıp tapalım? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra, şeytanların ayartarak yerde şaşkınca bıraktıkları, (mü'min ve müstakim) arkadaşlarının da: 'Doğru yola, bize gel' diye kendisini çağırdığı (ama lafını duyuramadığı) kimse gibi topuklarımız üzerinde gerisin geri (Batıla) mı döndürülüp (sapıtalım) ?" De ki: "Hiç şüphesiz Allah'ın yolu, asıl yoldur. Ve biz âlemlerin Rabbine (kendimizi) teslim etmekle emrolunduk." (Kurtuluş İslam'dadır.)

 • 6:72

  Bir de: "Namazı (dosdoğru, şuurla ve huşuyla) kılın ve O'ndan (Allah'tan) korkup-sakının" (diye de emrolunduk.) Huzuruna (götürülüp) toplanacağınız O (Allah'tır).

 • 6:73

  O (Allah) , gökleri ve yeri Hakk ile (ölçü, denge ve kader projesiyle) yaratandır. "Ol!" dediği gün (an) her şey (birden) olur (ve hemen vücut bulur) . O'nun sözü Hakk'tır, doğrudur. Sur'a üflendiği gün de hükümranlık (yalnız) O'nundur. Gizliyi ve açığı Bilendir ve O, Hikmet sahibidir, her şeyden Haberdardır.

 • 6:74

  Hani İbrahim, babası Azer'e (şöyle) demişti: "Sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu Ben seni ve kavmini apaçık bir sapmışlık içinde görüyorum."

 • 6:75

  Böylece İbrahim'e, -kesin bilgiyle (hakkel yakin) inananlardan olması için- göklerin ve yerin melekûtunu (muhteşem yaratılışını ve esrarını) gösteriyorduk.

 • 6:76

  Derken, gece (karanlığı dünyanın) üstünü örtüp bürüyünce (Hz. İbrahim parlak) bir yıldız görmüş ve şöyle demişti: (Belki de) "Benim Rabbim budur." Fakat (yıldız) kayboluverince de: "Ben kaybolup-gidenleri sevmem (ve fani olan şeyleri ibadete değer görmem) " diye (eklemişti) .

 • 6:77

  Ardından Ay'ı (etrafa aydınlık saçarak) doğar görünce: " (Belki de) Benim Rabbim budur" dedi, fakat o da kayboluverince: "Andolsun, eğer Rabbim beni doğru yola erdirmezse, gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum" demişti.

 • 6:78

  (Ve sabahleyin) Güneş'i doğarken görünce: " (Öyle ise; belki de) Rabb'im budur, bu hepsinden büyük" demişti. O da batınca: "Ey kavmim! Ben sizin (Allah'a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım (sonradan yaratılan şeylerden ilah olmayacağını anladım ve Alemlerin Rabbine sığındım) " diye (uyarıp imanını ilan etmişti) .

 • 6:79

  Gerçek şu ki, ben bir muvahhid (şüphesiz ve şeriksiz tevhid inancına sahip) olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirmiş bulunmaktayım. Ve ben müşriklerden değilim (şirkten ve şekavetten beriyim) .

 • 6:80

  Kavmi onunla çekişip-tartışmaya girince (onlara) dedi ki: "O beni doğru yola erdirmişken, siz benimle Allah konusunda çekişip-tartışmaya mı girişiyorsunuz? Sizin O'na şirk koştuklarınızdan (Tağutlardan ve putlaştırdığınız şahıslardan) ben (asla) korkmuyorum, ancak Allah'ın benim hakkımda (zarar ve sıkıntıdan) bir şey dilemesi başka. Rabbim, ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp-düşünmeyecek misiniz?"

 • 6:81

  "Hem siz, Onun; haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmaktan korkmazken, ben nasıl sizin şirk koştuklarınızdan korkarım? Şu halde 'güvenlik içinde olmak bakımından' iki taraftan hangisi daha hak sahibidir? Eğer bilebilirseniz!"

 • 6:82

  İman edip de imanlarına zulüm kisvesi giydirmeyenler (haksızlık ve ahlaksızlık ameli işlemeyenler) var ya; işte güven (emniyet ve saadet) onlar içindir. Ve bunlar hidayet üzerindedir.

 • 6:83

  Bu İbrahim'e (Allah'ın Nebisi olarak, gerçekleri söylediğini ispatlamak üzere) kavmine karşı verdiğimiz delilimizdir. Biz, dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz senin Rabbin, Hüküm ve Hikmet sahibidir, (her şeyi hakkiyle) Bilendir.

 • 6:84

  Ve ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik, hepsini hidayete eriştirdik; bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete ulaştırdık. Biz, iyilik yapanları (ihsan ve ihlas sahibi olanları) işte böyle ödüllendiririz.

 • 6:85

  Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da (hidayete eriştirdik.) Onların hepsi salihlerdendir.

 • 6:86

  İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da (hidayete eriştirdik) . Onların hepsini alemlere üstün kılıverdik.

 • 6:87

  Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden, (iyilik ve istikamet ehlinden) kimini (bunlara kattık) ; onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip-ilettik.

 • 6:88

  Bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete erdirir. Onlar da şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp-ettikleri 'onlar adına' boşa çıkmış olacaktı. (Peygamber çocuğu olmak onları kurtaramazdı.)

 • 6:89

  Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. Eğer (müşrikler) bunları tanımayıp küfre sapıyorlarsa; andolsun, Biz buna (karşı) inkâra sapmayan (mü'min ve mücahit) bir topluluğu vekil bıraktık.

 • 6:90

  İşte Allah'ın hidayet verdikleri bunlardır; öyleyse Sen de onların bu hidayet (kaynağına-Kur'an'a) uy. De ki: "Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur'an) , alemlere ancak bir ‘öğüt ve hatırlatmadır."

 • 6:91

  (Yahudilerin sapkınları:) "Allah, beşere hiçbir şey indirmemiştir (sadece akıl vermiştir ve bu yeterlidir) " demekle Allah'ı, kadrinin hakkını vererek takdir edemediler. De ki: "Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği ve sizin de (parça parça) kâğıtlar üzerinde yazılı kılıp (bir kısmını) açıkladığınız ve çoğunu gizleyip göz ardı ettiğiniz kitabı (Tevrat'ı) kim indirdi? (Ki onunla) Sizin ve atalarınızın bilmediği şeyler size öğretilmiştir." (Ey Resulûm cevaben) "Allah" de, sonra onları bırak, "içine daldıkları bataklıkta ve saçma uğraşılarında" oyalanıp-dursunlar (bakalım).

 • 6:92

  İşte bu (Kur'an, kendisinin) önündekileri (önceki kutsal metinleri) doğrulayıcı ve şehirlerin anası (farklı kültürlerin buluşma noktası; Mekke) ile çevresindeki (bütün ülke) leri uyarman için indirdiğimiz kutlu Kitaptır. Ahirete iman edenler buna (Kur'an'ın tamamına) inanırlar. Onlar namazlarını (özenle) koruyanlardır.

 • 6:93

  Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken "Bana da vahiy geldi" (şeklinde) iddialar eden ve 'Allah'ın indirdiğinin bir benzerini de ben indireceğim' (kutsal bir kitap meydana getireceğim) diyenden (yani, bilgiçlik ve ermişlik taslayarak, Yahudi ve Hıristiyanlarla işbirliğini mûbah; Hakk nizam kurulsun diye cihadı ise günah gösterenden) daha zalim kimdir? Sen bu zalimleri, ölümün 'şiddetli sarsıntıları' sırasında meleklerin ellerini uzatarak onlara: ' (Haydi) Canlarınızı (bu kıskıvrak yakalanıştan) çıkarıp kurtarın (bakalım) ', bugün Allah'a karşı haksız olanı söylediğiniz ve O'nun ayetlerinden büyüklenerek (yüz çevirmeniz) dolayısıyla alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız' (dediklerinde) eğer bir görsen (nasıl kıvranacaklardır).

 • 6:94

  Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi (bugün de) "tek başına, yapayalnız ve yalın (bir tarzda) " Bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizden, gerçekten Bize ortaklar olduklarını sandığınız şefaatçilerinizi, (hani nerede) şimdi yanınızda görmüyoruz. Andolsun, aranızdaki (bağlar) parçalanıp-koparılmıştır ve haklarında ("bunlar manevi kurtarıcımızdır" gibi kof kuruntular ve boş) zanlar besledikleriniz sizlerden uzaklaşmıştır.

 • 6:95

  (Bitkilerin tohumu olan) Taneyi ve çekirdeği yaran (ve çeşitli nimetler yaratan) şüphesiz Allah'tır. O, (cansız tohumlardan tatlı bitki ve meyveler yarattığı gibi) diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Öyleyse nasıl oluyor da (Hakktan) çevrilip (Batıla kaymaktasınız?)

 • 6:96

  (Ve yine) O (Allah gecenin karanlığında) sabahı yarıp çıkarandır. (Evreni ve Güneş sistemini yaratıp düzene koyandır.) Geceyi bir sükûn (dinlenme) , Güneş'i ve Ay'ı da bir hesap (takvim vesilesi) kılmıştır. Bu, Üstün ve Güçlü olan, (her şeyi ayrıntılarıyla) Bilen Allah'ın takdiridir (İlahi programı, ezeli planıdır).

 • 6:97

  O, karanın ve denizin karanlıklarından yolunuzu bulmanız için size yıldızları var edip (yaratandır. Aklını ve vicdanını kullanıp gerçeği) Bilen bir topluluk için Biz ayetleri birer birer (bölüm bölüm) anlatıp (yollarını aydınlattık).

 • 6:98

  O, sizi tek bir nefisten yaratandır. (Sizin için) Bir karar (kalış) ve emanet (olarak konuluş) yeri vardır. Kavrayabilen bir topluluk için ayetleri birer birer açıkladık.

 • 6:99

  O, gökten su (yağmur) indirendir. Bununla her şeyin bitkisini canlandırdık, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan da birbiri üstüne bindirilmiş taneler (meyveler, sebzeler) türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler (kılıyoruz. Bütün bunların) Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde (dikkatle ve ibretle) bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır.

 • 6:100

  (Bazıları) Cinnleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları O yaratmıştır. (Cinnler Allah'ın mahlûkatıdır.) Bir de hiçbir bilgiye dayanmaksızın O'na oğullar ve kızlar yakıştırıp-uydurdular. O ise nitelendiregeldikleri şeylerden yücedir, uzaktır.

 • 6:101

  Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin (hiç yoktan) yaratandır. O'nun nasıl bir çocuğu olabilir? O'nun bir eşi (zevcesi) yoktur. O, her şeyi yaratmıştır. O, her şeyi Bilen (Allah'tır) .

 • 6:102

  İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan başka ilah yoktur. Her şeyin Yaratıcısıdır, öyleyse (yalnız) O'na kulluk edin. O, her şeyin (ve herkesin) üzerinde bir Vekildir. (Her türlü ihtiyaçlarını gideren ve sahiplik edendir.)

 • 6:103

  Gözler O'nu (n Zatını görüp kavrayıp) idrak edemez; O ise bütün gözleri (ve gönülleri kapsayıp kuşatıp) idrak eder. O, Latif'dir, Habir'dir.

 • 6:104

  Gerçek şu ki; size Rabbinizden (O'nun kâinattaki zuhuratını ve Kur'an'ın hakikatini anlayıp kavrayacak) basiretler gelmiştir. Kim (hikmet ve ibretle bakıp) basiretle görürse, kendi lehine, kim de (tabiat kanunlarındaki ve Kur'ani kurallardaki gerçeklere karşı) kör davranıp (görmek istemezse) bu da kendi aleyhinedir. Ben sizin üzerinizde gözetleyici değilim.

 • 6:105

  İşte Biz, ayetleri çeşitli biçimlerde böyle açıklıyoruz. Öyle ki (inkârcılar ve münafıklar) Sana: (Bu sözleri birilerinden) "Sen ders almışsın (Sen peygamber değilsin, başkalarının etkisinde kalmışsın!) " desinler ve Biz de (akledip) bilen bir topluluğa onu açıkça belirtmiş (beyan etmiş) olalım.

 • 6:106

  (Ey Nebim ve Ümmeti) Rabbinden Sana vahyedilene uy (Kur'an'ın kanunlarına uygun Adil bir Düzeni kur) . O'ndan başka ilah yoktur. (Kişi kimin kanunlarına uyarsa, onun ilahı odur.) Ve müşriklerden yüz çevir. (Kendi işine koyul.)

 • 6:107

  Eğer Allah dileseydi (herkesi imana mecbur kılar) onlar da şirk koşmazdı. Biz Seni onlar üzerinde bir gözetleyici bekçi kılmadık; Sen onlar üzerinde bir vekil de değilsin. (Suçları ve sorumlulukları kendilerine aittir.)

 • 6:108

  (Müşrik ve münkirlerin) Allah'tan başka yalvarıp-yakardıklarına (taptıklarına) sövmeyin; sonra onlar da haddi aşarak bilmeksizin Allah'a söverler. İşte böyle, Biz her ümmete (niyetlerine ve liyakatlerine göre) yaptıklarını süslü (çekici) gösterdik, ardından nihayet onların son varışları Rablerinedir. O, yapmakta olduklarını onlara haber verecektir.

 • 6:109

  Olanca yeminleriyle, eğer kendilerine bir ayet (mucize, elçi ve hak ölçüleri-adalet sistemi) gelse, kesin olarak ona inanacaklarına (ve tabi olacaklarına) dair Allah'a yemin ettiler. De ki: "Ayetler, ancak Allah katındadır; onlara (mucizeler) gelse de kuşkusuz inanmayacaklarının şuurunda değil misiniz?"

 • 6:110

  (İnkâra kararlı ve kafaları karanlık olanların) Biz onların kalplerini ve gözlerini (gönüllerini Hakktan çeviririz) , ilkin inanmadıkları gibi (her türlü mucizeyi de görseler inanacak değillerdir) ve onları tuğyanları içinde şaşkınca dolaşır bir durumda terk ederiz.

 • 6:111

  Gerçek şu ki, Biz onlara (inkârcılara, Yahudi, Hıristiyan ve münafıklara) melekler indirip uyarsaydık, onlara ölüler konuşsaydı ve (dile gelip varlığımıza ve buyruklarımıza şahitlik yapmak üzere) her şeyi karşılarına toplasaydık, Allah'ın dilediği dışında (yine) inanmayacaklardı. Çünkü onların çoğu ancak cahillik edip durmaktadır.

 • 6:112

  Böylece bütün Nebilere (ve Hakk dava elçilerine) , insan ve cinn şeytanlarından düşmanlar kıldık. Onlar birbirlerini aldatmak için yaldızlı sözler fısıldaşırlar. (Elçilerle yakın çevresindeki şeytani ekipler, sanki birbirlerine güveniyormuş tavrıyla sahte iltifatlar yağdırırlar) . Rabbin dileseydi (izin vermeseydi) bunu yapamazlardı. Öyleyse onları (Hakk davaya sızmış insan suretli Şeytanları) yalan olarak düzmekte olduklarıyla baş başa bırak.

 • 6:113

  Ta ki ahirete inanmayanların (dini ve davayı bile dünyalarına araç yapanların) kalpleri ona (marazlı münafıklara) meyletsin de ondan (bu yaldızlı ve saptırıcı iddia ve iftiralardan) hoşlansınlar ve yüklenmekte olduklarını (suçlarını ve sorumluluklarını) yüklenedursunlar (diye Allah c.c. bu fırsatı onlara tanır) .

 • 6:114

  Şimdi O, size Kitabı açıklanmış olarak indirmişken ve kendilerine Kitap verdiklerimiz (in sadıkları da) , bunun gerçekten Rabbinden Hakk olarak indirilmiş olduğunu bilmekteyken, (ben kalkıp) "Allah'tan başka bir hakem (ve Kur'an'dan-Resulûllah'tan başka mihenk) mi arayayım?" Şu halde, sakın kuşkuya (ve umutsuzluğa) kapılanlardan olmayasın!

 • 6:115

  Rabbinin sözü (Kur'an'ın hükmü) , doğruluk (ve uygunluk) bakımından da, adalet (hakkaniyet ve hürriyet) bakımından da tamamlanıp (kemale erdirilmiştir. Eşsiz ve eksiksizdir.) Onun sözlerini (hiç kimse ve hiçbir gerekçe ile, yersiz ve gereksiz bulup) değiştiremeyecektir. O (her şeyi) İşiten ve Bilen (Allah'ın kelamıdır) .

 • 6:116

  (Hakka ve hayra değil de kalabalıklara) Yeryüzündeki (veya bulunduğunuz ülkedeki şuursuz) çoğunluğa uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak (nefsi hevalarına ve) zanna uymaktadır; ve (Kur'an'ı ölçü almayan kalabalıklar) sadece zan ve tahminle yalan uydurmaktadır.

 • 6:117

  Şüphesiz Rabbin, kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O, dosdoğru yolda olanları da en iyi Bilendir. (Öyle ise telaşlanmak boşunadır.)

 • 6:118

  Eğer O'nun ayetlerine inanıyorsanız, artık (sadece) üzerinde Allah'ın ismi anılanlardan (helal ve meşru kazançlardan, besmele ile kesilen hayvanlardan ve Onun rızası için harcananlardan) yeyin. (Harama ve murdara bulaşmayın.)

 • 6:119

  O, size haram kıldıklarını ayrı ayrı açıklamışken, zaruri bir ihtiyaçla karşı karşıya kalmanız durumunda bunlardan bile yiyebilecekken, size ne oluyor ki (halâ) , üzerinde Allah'ın ismi anılan (helal) şeyleri yemiyorsunuz? Gerçekten (insanların önderlik ve mürşitlik taslayanların bir) çoğu da ilmi (ve ehliyeti) olmadan, sadece kendi nefsü hevasına uyarak (peşlerine takılanları) saptırmakta (rast gele şu helaldir şu haramdır diyerek insanları dalalete sürüklemekte) dir. Şüphesiz, senin Rabbin haddi aşanları en iyi Bilendir.

 • 6:120

  Günahın açıkta olanını da, gizlisini de terk edin. Çünkü günahı kazananlar, yüklenegeldikleri nedeniyle karşılık (ceza) göreceklerdir.

 • 6:121

  Üzerinde Allah'ın isminin anılmadığı şeyi yemeyin; çünkü bu fısk'tır (yoldan çıkıştır) . Gerçekten şeytanlar (ve şerli odaklar) sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına (işbirlikçi uşaklarına) gizli teklif ve tavsiyelerde (vahyeder gibi sinsi telkinlerde) bulunurlar. Onlara itaat ederseniz, şüphesiz siz de (artık) müşriklersiniz.

 • 6:122

  (Kalbi) Ölü iken kendisini (iman ve İslam'la) dirilttiğimiz ve insanlar içinde (sapıtmadan, örnek ve rehber olarak) yürümesi için kendisine bir nur (akıl ve anlayış) verdiğimiz kimsenin durumu, (gaflet ve cehalet) karanlıklarında kalıp oradan bir çıkış (yolu) bulamayan kimsenin durumu gibi midir? İşte, kâfirlere yapmakta oldukları böyle 'süslü ve çekici' gösterilmiştir.

 • 6:123

  Böylece her kentin ve ülkenin ekâbirini (zenginlerini ve idarecile­rini) oranın mücrimleri (kötüleri) kıldık (ve bir müddet fırsat tanıdık) ki, orada (halka) hile yapsınlar. Hâlbuki onlar aslında kendilerinden başka­sına hile yapmıyorlar (kendi sonlarını hazırlıyorlar), ama farkında değil­lerdir.

 • 6:124

  Onlara ne zaman bir ayet gelse, derler ki: "Allah'ın elçilerine verilenin bir benzeri bize de verilene kadar biz kesin olarak inanmayacağız." (Oysa) Allah, elçiliğini (tebliğ görevini ve şerefini) nereye (ve kime) vereceğini daha iyi bilir. Bu suçlu-günahkârlara, kurdukları hileli-düzenleri nedeniyle şiddetli bir azap ve Allah katında bir küçüklük isabet edecektir.

 • 6:125

  Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun göğsünü İslam'a açar; (İbadet ve hizmet yoluna sokar). Kimi de saptırmak isterse, onun göğsünü, sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar (Kur'an'a karşı ilgisiz ve sevgisiz kalır) . Allah, iman etmeyenlerin üstüne işte böyle pislik çökertir.

 • 6:126

  Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklayıverdik.

 • 6:127

  (Hakk yolda bulunan ve hayra çabalayanlar) Onlar için Rableri katında barış yurdu (dünyada huzurlu devlet, ahirette kutlu cennet) vardır ve O, yapmakta oldukları dolayısıyla onların velisidir.

 • 6:128

  (Allahu Teâla) Onların hepsini toplayıp haşredeceği gün "Ey cinn (şeytanları) taifesi, insanlardan (din adamı, ilim erbabı, ilahiyatçı ve hizmet sevdalısı sanılanların bir) çoğunu ayartıp (kendinize yardımcı edindiniz) öyle mi?" diye sorguya çekecektir. İnsanlardan şeytanları veli edinenler ise: "Ya Rabbi kimimiz kimimizden yararlandık (Şeytanlar ve Şeytanlaşmış insanlar olarak, yanlış ve haksız olduğunu bile bile birbirimizden dünya hesabına istifade etmeye çalıştık) ve nihayet tayin ve tespit ettiğin süreye ulaştık" diye suçlarını itiraf edeceklerdir. (Cenabı Hakk ise) Buyuracak ki: "Allah'ın dilediği dışta olmak üzere, sizin içinde süresiz kalacağınız konaklama yeriniz ateştir." Şüphesiz Rabbin, Hüküm ve Hikmet sahibi olandır, Bilendir.

 • 6:129

  Böylece Biz kendi kesbleri (kötü tercih ve gafletleri) nedeniyle, zalimlerin bir kısmını, diğer kısmının başına yönetici yapar (ezdiririz) .

 • 6:130

  (Yüce Rabbimiz:) "Ey cinn ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi aktarıp-okuyan ve bu karşı karşıya geldiğiniz gününüzle (ahiretle) sizi uyarıp-korkutan elçiler gelmedi mi?" (diye sorunca) Onlar: "Nefislerimiz üzerine ve aleyhine şehadet ederiz (ki, evet bize uyarıcılar geldi, ama dünyalık şeref ve şehvetler bizi alt etti) " diyeceklerdir. Dünya hayatı onları aldatıp oyalayıvermiştir ve gerçekten kâfir olduklarına dair kendi nefislerine karşı şehadet edeceklerdir.

 • 6:131

  Bu (Allah'ın elçiler ve Hakk önderleri göndermesi), halkı (gafil ve cahil durumda, gerçeklerden) habersizken, Rabbinin ülkeleri zulüm ve helak edici olmadığı içindir.

 • 6:132

  Her bir kimsenin işlediği amellere göre dereceleri vardır ve Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.

 • 6:133

  Rabbin, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan rahmet sahibidir. Dilerse sizi giderir ve dilerse, sizi bir başka kavmin soyundan (inşa edip) var ettiği gibi yerinize bir başkasını getirir.

 • 6:134

  Hiç şüphesiz, size va'dedilen (her şey) mutlaka gelecektir. Ve (ey kâfirler ve zalimler) siz (Bizi) aciz bırakacak değilsiniz.

 • 6:135

  De ki: 'Ey kavmim, bütün yapabileceğinizi yapın; şüphesiz ben de yapıyorum. Bu yurdun sonu (dünya hâkimiyetinin) kimin olacağını, (yakında) bilip-öğreneceksiniz. Gerçekten zalimler kurtuluşa ermeyeceklerdir.'

 • 6:136

  O'nun (Cenab-ı Hakkın) üretip-türettiği ekin ve hayvanlardan, Allah için bir pay ayırdılar, sonra kendi zanlarınca: "Bu Allah'ındır, bu da şirk koştuklarımızın (putlarımızın ve canlı tağutlarımızın hakkıdır) " dediler. Kendi ortakları için olan (pay) , Allah tarafına geçmezdi, ama Allah'a ait olan kendi ortaklarının tarafına (payına) geçerdi. Ne kötü hüküm verip (küfre düşerlerdi) .

 • 6:137

  Yine bunun gibi onların ortakları (şeytanları) , müşriklerden çoğuna (kendi masum) çocuklarını öldürmeyi süslü gösterdiler. Hem onları helake uğratmak, hem kendi aleyhlerinde dinlerini karmakarışık kılmak için (bunları teşvik ederler) . Allah dileseydi bunu yapmazlardı; Sen onları ve düzmekte oldukları iftiraları (boş ver ve) bırak. (Senin görevin tebliğdir.)

 • 6:138

  Ve (müşrikler) kendi (batıl) zanlarınca dediler ki: "Şu şu hayvanlar ve ekinler dokunulmazdır (bize yasaktır) . Onları bizim dilediklerimiz dışında başkası yiyemez. (Şu) Hayvanların da (sadece) sırtları haram kılınmıştır." (Ve yine ayırdıkları) Öyle hayvanlar vardır ki, -O'na iftira etmek suretiyle- üzerlerinde Allah'ın ismini anmazlar. Yalan yere iftira düzmekte olduklarından dolayı O (Allah) , cezalarını verecektir.

 • 6:139

  Bir de dediler ki: "Bu hayvanların karınlarında olan (yavruları) , yalnızca bizim erkeklerimize aittir, eşlerimize ise haramdır. Eğer o, ölü doğarsa onlar (hanımları) da bunda ortaktırlar." Allah, (bu asılsız ve akılsız) düzmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz O, Hüküm sahibi olandır, Alimdir.

 • 6:140

  Meşru hiçbir bilgiye (ve yetkiye) dayanmaksızın (masum) çocuklarını akılsızca (ve vicdansızca) öldürenler, (kürtajla bebeklerini katledenler, nesillerini ahlak ve maneviyatla terbiye etmeyenler) ile Allah'a karşı yalan yere iftira düzüp, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerini (kendi kafalarından ve takvalık taslayarak) haram kılanlar, elbette hüsrana düşmüşlerdir. Onlar, gerçekten şaşırıp sapmışlardır ve doğru yolu bulamamış kimselerdir.

 • 6:141

  Asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları ve tadları farklı ekinleri, zeytinleri ve narları -birbirine benzer ve benzeşmez şekilde- yaratan O'dur. (Ekinleriniz ve bahçeleriniz) Meyve verdiğinde bunların ürünlerinden yeyin (ve değerlendirin) ... Hasat günü (fakirlerin) hakkını da verin. (Ama) İsraf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

 • 6:142

  Hayvanlardan yük taşıyan ve (yünlerinden, tüylerinden) döşek (ve türlü giyecek) yapılanları da (yaratan O'dur) . Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yeyip (yararlanın) ve şeytanın adımlarına uymayın (şaşkınlık ve şımarıklığa kaymayın) . Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. (Şeytani dürtüleri ve düzenleri terk edin.)

 • 6:143

  (Evcil hayvanlardan) Sekiz çift; koyundan iki, keçiden de iki (inek, manda, deve, eşek ve at gibi erkekli dişili çiftler yaratıp istifadenize musahhar kıldı) . De ki: "İki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi, ya da o iki dişinin rahimlerinin kendisini kapsadığı (yavruları) mı? (Bunları nereden uyduruyorsunuz?) Eğer doğru sözlüler iseniz bana bir ilimle haber verin."

 • 6:144

  Deveden iki, sığırdan da iki (her şeyi çift yaratmıştır) . De ki: "İki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi, ya da o iki dişinin rahimlerinin kendisini kapsadığı (yavruları) mı? (Rasgele; "Şu helaldir, bu haramdır; şu haktır, bu batıldır; filan iş böyle sonuçlanacaktır" diye kafadan atanlar) Yoksa Allah, bunları sizlere tavsiye ettiği zaman (orada hazır ve) şahid miydiniz?" Hiçbir bilgiye dayanmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir.

 • 6:145

  De ki: (Bana vahyolunan Kur'an'da) "Leş veya akıtılmış kan veya domuz eti -zaten pistir-, ya da fasıklıkla Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların dışında; yenmesi haram kılınmış hiçbir şey bulamıyorum. Hatta mecbur ve muhtaç kalan kimse, başkasının hakkına el uzatmamak ve haddi aşmamak üzere bunlardan bile yiyebilir.  Çünkü Rabbin gerçekten bağışlayan ve merhamet edendir."

 • 6:146

  (Aşırılıkları ve sapkınlıkları yüzünden) Yahudi olanlara her tırnaklı (hayvanı) haram kıldık. Sığırlardan ve koyunlardan, sırtlarına veya bağırsaklarına yapışan veya kemiğe karışanlar dışında, iç yağlarını da onlara haram kıldık. 'Azgınlık ve hakka tecavüzde bulunmaları' nedeniyle onları böyle cezalandırdık. Biz şüphesiz doğru olanlarız (sözlerimize ve haberlerimize asla yalan karıştırmayız.)

 • 6:147

  Şayet Seni yalanlayacak olurlarsa de ki: "Rabbiniz çok geniş rahmet sahibidir (ve bana kâfidir ve tabi mücrimlerden) suçlu saldırgan kavim ve kesimlerden, (Allah'ın) şiddetli çarpması (ve intikam alması) da asla geri çevrilmeyecektir."

 • 6:148

  Şirk koşanlar (Cenabı Hakkı suçlayarak) diyecekler ki: "Allah dileseydi ne biz şirk koşardık, ne atalarımız ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık." (Oysa) Onlardan öncekiler de, Bizim zorlu-azabımızı tadıncaya kadar böyle (safsata ve saptırmalarla) yalanlar uydurdular. De ki: "Sizin yanınızda, bize çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Siz ancak zanna uymaktasınız ve siz ancak zan ve tahminle yalan söylersiniz."

 • 6:149

  (Ey Nebim onlara) De ki: "Son derece açık, kesin ve güvenilir delil, Allah'ındır. Eğer O dileseydi (sizde samimi bir istek ve gayret görseydi), elbette hepinizi toptan hidayete erdirirdi." (Muhkem ayetleri, Sahih hadisleri ve İcma-ı ümmeti size rehber ettirirdi.)

 • 6:150

  De ki: "Gerçekten Allah'ın bunu haram kıldığına şehadet edecek şahitlerinizi getirin." Şayet onlar, şehadet edecek olurlarsa Sen onlarla birlikte şehadet etme. Ayetlerimizi yalan sayanların (ve onları kendi keyfine göre çarpıtanların) ve ahirete (hakikaten) inanmayanların (dünya zevkini ve menfaatini esas alanların), nefsi hevalarına (kuruntu ve tutkularına) tabi olma (ve peşlerine takılma! Çünkü) onlar (bir takım adamları ve güç odaklarını) Rablerine denk (muadil, şefaatçi) tutan (ve sapıtan kimselerdir) .

 • 6:151

  De ki: "Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi (hiçbir şekilde) asla ortak koşmayın. Ana Baba'ya ihsan ve ikramla (hizmet yapın), yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeye (kalkışmayın. Nüfus planlaması bahanesiyle anne karnında şekillenmiş bebekleri aldırmayın.) Sizin de, onların da, rızıklarını Bizim verdiğimizi (unutmayın.) Çirkin kötülüklerin (her türlü fuhuş ve rezaletlerin) açığına da, gizli saklısına da yaklaşmayın. (Savaş, eşkıyalık, devlete isyan, adam öldürmek gibi,) Hak etmeleri dışında, Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın. İşte (Allah) bunlarla size tavsiye ediyor. Umulur ki akıl erdirir (ve düşünüp gereğince amel edersiniz) ."

 • 6:152

  Yetimin malına da (hırsızlık ve haksızlık niyetiyle) yaklaşmayın. Ancak büluğa erişinceye (kendi malına sahiplik edecek çağa gelinceye) kadar (hem mallarını bereketlendirmek hem de geçimlerini temin etmek gibi) güzel bir niyetle (mallarını kullanabilirsiniz). Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz hiçbir kimseye gücünün yetmeyeceği bir teklifte bulunmayız. (Şahitlik ve bilirkişilik için) Konuştuğunuz zaman, yakınlarınız (ın aleyhine) bile olsa adalet yapın (doğruluktan ve hakkaniyetten ayrılmayın!) Allah'a verdiğiniz sözü tutun (ahdine vefa gösterin) . İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz."

 • 6:153

  Ve işte Benim (sağlam ve şaşmaz olan) dosdoğru yolum budur. Bu yola tabi olun. (Bozuk ve başka) Yollara uymayın, ki o (yanlış) yollar sizi Onun-Allah'ın yolundan ayırır! Böylece (sapıtmaktan) korunmanız için Allah size öğüt veriyor (olur ki gerçeği görürsünüz).

 • 6:154

  Sonra Biz Musa'ya, iyilik yapanların üzerinde (nimetimizi) tamamlamak, her şeyi ayrı ayrı açıklamak (üzere) ve bir hidayet ve rahmet (vesilesi) olarak Kitabı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına (ahiret hayatına ve hazırlığına, Allah'ın huzuruna ve hesabına uğrayacaklarına ve cennete ulaşacaklarına) inanırlar (diye bunları bildirmekteyiz).

 • 6:155

  Bu indirdiğimiz mübarek bir Kitap'tır. Şu halde O'na uyun ve korkup-sakının. Umulur ki esirgenirsiniz.

 • 6:156

  (Ey Müşrikler) 'Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa (Yahudi ve Hıristiyanlara) indirildi, biz ise onların ders gördüklerinden habersizlerdik' deyip (bahane üretmemeniz) ;

 • 6:157

  Yahut: 'Bize de kitap indirilseydi, elbette onlardan daha çok doğru yolda olurduk' dememeniz (için), işte size Rabbinizden apaçık bir belge, bir hidayet ve bir rahmet (olarak Kur'an'ı Kerim) gelmiştir. Allah'ın ayetlerini (yanlış tevil ve) tekzip edenden (bu zamanda bazı ayetlerin gereksiz ve geçersiz olduğunu söyleyip mü'minleri zalim sistemlere köle haline getirenden) ve (insanları) ondan alıkoyup-çevirenden daha zalim kimdir? Ayetlerimizden alıkoyup-çevirenlere, bu 'engelleme ve çevirmelerinden' dolayı pek çetin bir azapla karşılık vereceğiz.

 • 6:158

  (İnkârcı zalimler ve münafık kesimler) Kendilerine gökten meleklerin gelmesini ya da bizzat Rabbinin gelmesini, ya da Rabbinin bazı alametleri (ve felaketleri) nin gelmesini mi bekliyorlar? Oysa Rabbinin bazı ayetleri geldiği gün, daha önce inanmamış veya imanları kendilerine bir hayır kazandırmamış (yani sözde iman etmiş ama, imanın ve İslam'ın gereğini yapmamış) olan kimselere o vakit (gerçeği görmeleri ve imana gelmeleri) bir fayda sağlamayacaktır!.. De ki; " (Ey zalimler ve işbirlikçi hainler) Siz (tedirginlikle) gözleyip bekleyin; Çünkü Biz de kesinlikle (acı ve alçaltıcı akıbetinizi) bekleyip gözetlemekteyiz!"

 • 6:159

  Gerçek şu ki: Dinlerini parça parça edip (rahatına ve menfaatine uygun emirleri yerine getirip, diğerlerini gereksiz görüp terk edenler) ve kendileri de grup grup ayrılıp gidenler (var ya) , sen hiçbir şeyde onlardan değilsin. Onların işi ancak Allah'a (kalmış) dır. Sonra O, işlemekte olduklarını kendilerine haber verecektir.

 • 6:160

  (Dünyada iken) Kim bir iyilikle gelirse (hayır işlerse) , kendisine bunun on katı verilecektir, (varlığı ve sağlığı bereketlenecektir;) kim de bir kötülükle gelirse, onun mislinden başkasıyla ceza görmeyecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. (Ancak ahirette, mü'minlere hayır ve sevapların karşılığı sonsuz şekilde arttırılıp karşısına çıkacak ve ebedi cennet nimetlerine erişeceklerdir.)

 • 6:161

  De ki: "Rabbim gerçekten beni doğru yola iletti, (esasları sağlam) dimdik duran bir dine, İbrahim'in hanif (muvahhid) dinine (İslamiyet'e yöneltti) ... O (Hz. İbrahim) , müşriklerden değildi." (Oysa bugünkü Yahudi ve Hıristiyanların büyük kısmı şirke düşmüşlerdi.)

 • 6:162

  De ki: "Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir." (Çünkü riyakârlık ve din istismarcılığı şirktir.)

 • 6:163

  O'nun (Allah'ın ne zatında, ne icraatında ne de şeriatında asla) şeriki yoktur. Bana böyle (iman etmem) emrolundu. Ve ben Müslümanların ilki (öncüsü ve rehberiyim) .

 • 6:164

  De ki: "O, her şeyin Rabbi (ve gerçek sahibi) iken, ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis, kendisinden başkasının aleyhine (günah) kazanmaz. (Birisinin yaptığı zulüm ve kötülüklerden dolayı başkası sorumlu tutulmaz.) Günahkâr olan (kişi ahirette) bir başkasının günah yükünü taşımaz (ancak kötülüğe teşvik ve tahrik ettiği ve günah işlemesine sebebiyet verdiği kimselerden dolayı günah kazanır. Bak Nahl:25) . Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O, size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir."

 • 6:165

  O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. (Kimilerinizi ötekilerinizden mal, mevki, marifet yönünden derece derece üstün kılarak, size verdiği nimet, fazilet ve fırsatlarla sizi imtihan etmektedir). Şüphesiz senin Rabbin, sonuçlandırması pek çabuk olandır ve şüphesiz O, Bağışlayandır, Esirgeyendir.